အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေၾကာင္း ေလ့လာလိုက္ပါ။. ဒီေန႔ပဲ အက္ပ္ကို ေဒါင္းလုပ္ရယူလိုက္ပါ။!

Settle In App Image
CORE ၏ Settle In ေရႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းအက္ပ္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစုံတို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ခရီးသြား အိတ္ေဆာင္မြန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ CO တိုးပြားေစရန္ ေပးစြမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားကို သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္း တို႔ကိုေဆာင္႐ြက္ေပးသြားရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။. Settle In ကို အက္ပ္စတိုးႏွင့္ Google Play မွ အခမဲ့ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ၎ကိ အဂၤလိပ္၊ အာရပ္၊ ျမန္မာ၊ ဒါရီ၊ ကင္ယာဝမ္ဒါ၊ ဆြာလီႏွင့္ ႐ုရွားဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ စာသားမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္းေပးသြားပါမည္။.
Desktop icon `