ယူအက္စ္ ဥပေဒ – ပထမ ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းခ်က္မွ အခြင့္အေရးမ်ား

လက္ရွိတြင္ ေအာက္ပါ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္

العربية دری English فارسی Kinyarwanda Русский Soomaali Swahili