ယူအက္စ္ ဥပေဒ – တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး

လက္ရွိတြင္ ေအာက္ပါ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္

العربية دری English Kinyarwanda Русский Swahili