အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္

အဆင့္ (၂)

USCIS အင္တာဗ်ဴး

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

USCIS အင္တာဗ်ဴး

 • နားေထာင္ - အဆင့္ ႏွစ္ – အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထံမွ အင္တာဗ်ဴး
  နားေထာင္

ပထမအဆင့္ေအာင္ပါက RSC မွ ဆက္သြယ္မည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Department of Homeland Security (DHS) ၏ အခြဲျဖစ္ေသာ USCIS သို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွ အစိုးရအရာရွိမ်ားက ေမးမည့္ အင္တာဗ်ဴးကို စီစဥ္ေပးမည္။ သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလုံး အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။

USCIS အရာရွိမ်ားသည္ ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သင္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုပဲ ေမးလိမ့္မည္။ သင္သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့ရပုံကို ထပ္မံ၍ ရွင္းျပရမည္။ USCIS အရာရွိႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ သူတို႔သည္ ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ သင္ေပးခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ထားၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္။ USCIS အရာရွိသည္ သင္ေပးခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ လိုအပ္ၿပီး ေျပာင္း႐ႊ႕အေျခခ်ရန္ ခြင့္ျပဳသင့္မသင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား ထပ္ေမးလိမ့္မည္။ သင္ကေတာ့ ႐ိုးသားရမည္။ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖဆိုသမွ် မွန္ကန္ေၾကာင္း သင့္ကို သစၥာဆိုခိုင္းမည္။ အေမရိကန္တြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ သက္ေသေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္မည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူ အျဖစ္ ေနထိုင္ခြင့္ရရန္ မွန္ကန္မႈရွိရမည္။ မွန္ကန္မႈမရွိပါက ေလွ်ာက္လႊာပယ္ခ်ခံရႏိုင္သည္။

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးကဲ့သို႔ RSC မွ ဘာသာျပန္ေပးမည္။ RSC မွ ဘာသာျပန္မ်ားသည္ ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္၏ တာဝန္သည္ သင္ႏွင့္ USCIS အရာရွိတို႔ ေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီ ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္သည္ သင္ေျပာျပေသာ အေၾကာင္းအရာကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ထိန္ခ်န္ထားျခင္းမလုပ္ပါ။ သင္ႏွင့္ USCIS မွ အရာရွိတို႔ေျပာသမွ် ဘာသာျပန္ၿပီး သင့္စကား အဓိပၸါယ္ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ မလုပ္ပါ။ ဘာသာျပန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိပါက ပြင့္လင္းစြာေျပာပါ။ အင္တာဗ်ဴးတြင္နားမလည္ပါက သို႕မဟုတ္ တစ္ခုခုမရွင္းလင္းပါက USCIS အရာရွိကို ေျပာႏိုင္သည္။

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးၿပီးေနာက္မွ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အေမရိကန္ရွိ အသိမ်ား ေျပာင္းသြားပါက ေျပာင္းသြားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤအႀကိမ္တြင္ ေပးရမည္။ ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ လက္ေဗြမႏွိပ္ခဲ့ပါက အသက္ ၁၄ ႏွစ္အထက္ ရွိသူတိုင္း လက္ေဗြႏွိပ္ရမည္။

USCIS သည္ သင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ခြင့္ရမရ ဆုံးျဖတ္မည္။ RSC ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္မ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မပါဝင္ပါ။ အင္တာဗ်ဴး ေျဖၿပီးၿပီးခ်င္းေန႔တြင္ ရလဒ္သိရမည္မဟုတ္ပါ။ USCIS မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးသည္ႏွင့္ RSC မွ အေၾကာင္းၾကားမည္။ ေအာက္ပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၃ ခုအနက္ တစ္ခုကို လက္ခံရရွိမည္။

 1. ၁။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ခြင့္ရသည္။
 2. ၂။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ခြင့္ မရပါ။
 3. ၃။ အေျခခ်ခြင့္ရမရ ဆုံးျဖတ္ရန္ အခ်ိန္ထပ္လိုသည္။

အေျခခ်ခြင့္ရသည္ သို႕မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ရန္ အခ်ိန္ထပ္လိုသည္ဟု အေၾကာင္းၾကားပါက သင့္ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ နည္းစဥ္အတိုင္း ဆက္သြားလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အဆင့္တိုင္းတြင္ လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးမႈကို ႀကဳံေတြ႕ရလိမ့္မည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

မၾကာခဏေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

USCIS အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဘာယူလာရန္ လိုအပ္သလဲ

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေပးခဲ့ၿပီးလွ်င္ပင္ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုဝင္အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာ စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ားအားလုံးကို ယူလာပါ။ သင့္တြင္ရွိေသာ မူရင္းစာ႐ြက္စာတမ္းအားလုံး ယူလာပါ။ မူရင္းမရွိပါက မိတၱဴယူလာပါ။

ေအာက္တြင္ USCIS အင္တာဗ်ဴးတြင္ အသုံးဝင္ေလာက္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းစာရင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။

 • UNHCR ေ႐ြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ လက္မွတ္မ်ား/UNHCR ေ႐ြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား/ UNHCR မွတ္ပုံတင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား
 • ပတ္စပို႔ သို႔ ခရီးသြားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား (ရက္လြန္ၿပီးေသာ ခရီးသြားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအပါအဝင္)
 • အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္
 • ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္
 • ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ယာယီမွတ္ပုံတင္
 • ေမြးစာရင္း
 • လက္ထက္စာခ်ဳပ္
 • ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္
 • အုပ္ထိန္းခြင့္
 • ေမြးစားစာခ်ဳပ္
 • ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေၾကာင္း သက္ဆိုင္ပါက ေသစာရင္းမ်ား
 • ဘာသာေရးစာ႐ြက္မ်ား (ႏွစ္ျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္း၊ ယာယီလက္ထပ္စာခ်ဴပ္၊ ေသျခင္း)
 • ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူအတြက္ လိုအပ္ပါက လုပ္ခန႔္ထားမႈစာ႐ြက္မ်ား
 • ပညာေရးဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား/ ဒီပလိုမာမ်ား
 • အေရးႀကီးေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား (ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆးၫႊန္းမ်ား)
 • ကိုယ္ဝန္ရွိပါက ေမြးမည့္ရက္ပါေသာ ေဆးစာ႐ြက္
 • ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ား
 • ရဲ/ စစ္တပ္ထံမွ ဆင့္ေခၚစာမ်ား
 • မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သင္စီရင္ခ်က္ခ်ခံရေသာ ျပစ္မႈအတြက္ တရား႐ုံးမွ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား
 • သင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပမႈမ်ား (သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ေသာ အီးေမးလ္မ်ား)
 • မွတ္ပုံတင္ကဒ္၊ ခ်ီးျမႇင့္လႊာမ်ား၊ စစ္တပ္မွထုတ္စာ သို႕မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္တို႔ကဲ့သို႔ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား
 • စစ္ပြဲသုံ႔ပန္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရပါက ၾကက္ေျခနီဂုဏ္ျပဳလႊာ
 • သင့္ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါက ေထာက္ခံစာမ်ား
 • အေမရိကန္ရွိ အဆက္အသြယ္မ်ား၏ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ (အေမရိကန္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား)

USCIS အင္တာဗ်ဴးအတြင္း ဘာႀကဳံေတြ႕ႏိုင္လဲ

RSC တြင္ အင္တာဗ်ဴးမေျဖခင္ႏွင့္ ေျဖၿပီး အၾကာႀကီးေစာင့္ရႏိုင္သည္။ RSC ဝန္ထမ္းသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင့္စိတ္ရွည္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါလိမ့္မည္။ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ေမးခြန္းေမးလိုပါက ေစာင့္ဆိုင္းရာေနရာရွိ RSC ဝန္ထမ္း သို႔ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းကို ေမးႏိုင္သည္။

သင့္ကေလးမ်ားလည္း မျဖစ္မေနပါလာရမည္။ သင့္ကေလးအတြက္ မုန႔္မ်ား၊ ဒိုက္ပါမ်ား (လိုအပ္ပါက)၊ အ႐ုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ား ကေလးအဆင္ေျပရန္ ယူလာသင့္သည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူ ျဖစ္လာရျခင္းအေၾကာင္းကို ဘယ္သူ႔ကို ေျပာျပရမွာလဲ

သင့္ကို USCIS မွ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ အရာရွိမ်ားမွ ေမးျမန္းလိမ့္မည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ခြင့္ေပးမေပး ဆုံးျဖတ္ရန္ သင့္အေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေျဖရလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ သင့္အတြက္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကြၽန္ုပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။ ဤအဆင့္အတြက္ သင့္စိတ္ရွည္သည္းခံမႈကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဘာသာျပန္၏တာဝန္သည္ သင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔ ေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္သည္ သင္ေျပာျပေသာ အေၾကာင္းအရာကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ထိန္ခ်န္ထားျခင္းမလုပ္ပါ။ သင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔ေျပာသမွ် ဘာသာျပန္ၿပီး သင့္စကားအဓိပၸါယ္ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ မလုပ္ပါ။

USCIS အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးၿပီးပါက ဘာေတြ႕ၾကံဳရမလဲ

အင္တာဗ်ဴးၿပီးပါက ေလွ်ာက္လႊာကို ျပန္ၾကည့္ေနစဥ္ ေစာင့္သည့္အခန္းသို႔ သင့္ကို ျပန္ပို႔လိမ့္မည္။ RSC သို႔ အင္တာဗ်ဴးေနရာမွ ထြက္ခြာႏိုင္ေၾကာင္းကို RSC ဝန္ထမ္းမွ အသိေပးလိမ့္မည္။ ထြက္ခြာႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးမခံရပါက မထြက္ပါႏွင့္။

အင္တာဗ်ဴးရလဒ္ကို ခ်က္ခ်င္းအသိေပးမည္မဟုတ္ပါ။ USCIS မွ အင္တာဗ်ဴးရလဒ္ကို လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာမွ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္။

USCIS အင္တာဗ်ဴးၿပီးပါက ေအာက္ပါရလဒ္ ၃ ခုကို ရႏိုင္သည္။

 1. ၁။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ခြင့္ရၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းရမည္။
 2. ၂။ အေျခခ်ခြင့္ရမရ ဆုံးျဖတ္ရန္ အခ်ိန္ထပ္လိုၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ေကာင္းတက္ႏိုင္သည္။
 3. ၃။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ခြင့္မရပါ။ ဤရလဒ္ရပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံစဥ္းစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ၫႊန္ၾကားလိမ့္မည္။

ေလွ်ာက္ထားသူအားလုံးသည္ လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးမႈကို တစ္ခ်ိန္လုံးႀကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

သင့္ေလွ်ာက္ထားမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈမည္မဟုတ္ပါ။

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ USCIS အင္တာဗ်ဴးၾကား ဘာကြာလဲ

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးကို RSC ဝန္ထမ္းက က်င္းပသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဝန္ထမ္းမဟုတ္ပါ။ ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးအတြင္း RSC ဝန္ထမ္းသည္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကင္းရွင္းမႈအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသည္။ သင့္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာလိုေသာ အေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းယူသည္။ RSC မွ ေကာက္ယူထားေသာ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို USCIS မွ ယူသည္။

USCIS အင္တာဗ်ဴးအတြင္း USCIS အရာရွိသည္ ေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီး သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သူအားလုံးကို ေမးျမန္းသည္။ USCIS အရာရွိႏွင့္ သူ၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသည္ ၀ါရွင္တန္ရွိ USCIS ႐ုံးခ်ဳပ္ အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္အညီ USRAP လမ္းစဥ္အရ အေမရိကန္တြင္ သင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္သည္။

RSC ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္မ်ားသည္ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားမဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္တြင္ သင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ရွိမရွိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို USCIS ကသာ ခ်သည္။ RSC ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဘာသာျပန္မ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ မပါဝင္ပါ။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ USRAP အစီအစဥ္မ်ား