အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္

အဆင့္ (၅)

ထြက္ခြာျခင္း

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ထြက္ခြာျခင္း

  • နားေထာင္ - အဆင့္ ငါး – ခရီးသြားျခင္း
    နားေထာင္

ဤအဆင့္တြင္ RSC သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ သင္သြားမည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးေရးအဖြဲ႕အစည္း International Organization for Migration (IOM) ပူးေပါင္းၿပီး စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္။ မွတ္ပုံတင္ၿပီးေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေလယာဥ္စရိတ္ ကို အတိုးမဲ့ေခ်းယူႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၃ ႏွစ္ခြဲအၾကာတြင္ ျပန္ဆပ္မည္ဟု ကတိပါသည့္ ေငြေပးေခ်ရန္ ကတိစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးရမည္။

သင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မေရာင္းမီ၊ အလုပ္မထြက္မီ၊ အိမ္မွ မထြက္ခြာမီ IOM မွ ခရီးသြားရန္ အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကို အတည္ျပဳသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရရွိမည္။

  • ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခြင့္၊ ေလယာဥ္ေျပာင္းစီးျခင္းႏွင့္ ျပည္ဝင္ဗီဇာ
  • မထြက္ခြာမီေခၚေဆာင္ေပးျခင္း

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသင္တန္းတြင္ ေပးထားေသာ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အျပင္ ေလယာဥ္ခ်ိန္၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အေကာက္ခြန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္ေျပာင္း စီးခ်ိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံလက္ခံရရွိမည္။

  • အေမရိကန္ႏိုင္ငံျပင္ပရွိ ေလဆိပ္မ်ားသို႔ သြားလာမႈႏွင့္ နားေနမႈ

ေလဆိပ္တြင္ check-in ဝင္ျခင္း၊ အေကာက္ခြန္ွႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ သင့္ကို ကူညီေပးလိမ့္မည္။

  • ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ခရီးသြားစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာ ခရီးသည္မ်ားကို လိုအပ္သလို ကူညီေပးမည္။

  • ေလယာဥ္ေျပာင္းစီးခ်ိန္တြင္ ကူညီျခင္း

သင့္ကို ေလယာဥ္ရွာေဖြရာတြင္ ကူညီေခၚေဆာင္ေပးမည္။ ေလယာဥ္ေျပာင္းစီးခ်ိန္အတြင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေနထိုင္မႈကို IOM မွ စီစဥ္ေပးမည္။

  • ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကူညီျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ IOM ဝန္ထမ္းမွ သင့္ကို လာႀကိဳၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း ေလယာဥ္ေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ေပးမည္။ ေနာက္ဆုံး သြားမည့္ေနရာတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီမွ လာႀကိဳမည္။

မၾကာခဏေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ေလယာဥ္လက္မွတ္ဖိုးကို ဘယ္အခ်ိန္တြင္ စေပးရမလဲ

မထြက္ခြာမီ သင္ႏွင့္တူတူ ထြက္ခြာသူတိုင္းအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဖိုး ျပန္ဆပ္မည္ဟု ကတိပါသည့္ ေငြေပးေခ်ရန္ ကတိစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးရမည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဤအတိုးမဲ့ေခ်းေငြကို ျပန္ေပးရန္ ၄၂ လ အခ်ိန္ရွိသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေခ်းေငြကို ေရာက္ရွိၿပီး ၆ လ မွစ၍ ဆပ္ႏိုင္သည္။ ေခ်းေငြကို ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္တြင္ ပါသည့္အတိုင္း လစဥ္ ဆပ္ရမည္။ လစဥ္ဆပ္ေငြကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူေအဂ်င္စီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူေအဂ်င္စီသည္ အျခားေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းသူမ်ားအတြက္ ေငြကို IOM သို႔ ျပန္ေပးမည္။ ခရီးသြားေခ်းေငြျပန္ဆပ္ျခင္းသည္ ခရီးသြားေခ်းေငြပ႐ိုဂရမ္ကို ေထာက္ပံ့ေစႏိုင္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေႂကြးယူစနစ္ အတြက္ သင္နာမည္ေကာင္းရေစရန္ ကူညီေပးသည္။ ေခ်းေငြဆပ္ရန္ အခက္အခဲရွိပါက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီကို အေၾကာင္းၾကား သင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေခ်းေငြပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး ေခ်းေငြဆပ္သည့္ကာလကို တိုးေပးႏိုင္သည္။ ေရာက္ရွိၿပီးပါက ေခ်းေငြကတိ စာခ်ဳပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အေရးပါသည္။

အိတ္ဘယ္ႏွလုံးသယ္ႏိုင္မလဲ

မထြက္ခြာမီ IOM သည္ ဝန္စည္စလွယ္ ကန႔္သတ္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သယ္ေဆာင္ခြင့္မရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပလိမ့္မည္။ ဝန္စည္စလွယ္ အလြန္ ကန႔္သတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ IOM သည္ တန္ပိုေပးေဆာင္ျခင္း မျပဳေပးဘဲ မိမိဘာသာ ရွင္းရမည္။ တန္ပိုရွိပါက ေလဆိပ္တြင္ ပစၥည္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္သည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ဝန္စည္စလွယ္မ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ ၂၃ ကီလိုဂရမ္ သို႕မဟုတ္ ေပါင္ ၅၀ အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ ပစၥည္း ၂ ခုစီ သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္ (ကေလး သူငယ္မ်ားမပါ)။ ရံဖန္ရံခါ ဝန္စည္စလွယ္ကို တစ္ခုသာ သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ လက္ကိုင္ႏိုင္ေသာအိတ္ကို တစ္ဦးလွ်င္ တစ္အိတ္သာ သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ ႐ိုးရာလက္ကိုင္အိတ္မ်ား၊ လက္ပ္ေတာ့ပ္အိတ္မ်ား၊ ဂီတတူရိယာမ်ားကို လက္ကိုင္အိတ္စာရင္းတြင္ ထည့္ၿပီး တစ္ခုသာ သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။

မထြက္ခြာမီ IOM သည္ သင့္ခရီးစဥ္အတြင္း သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဝန္စည္စလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ ေပးထားလိမ့္မည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ USRAP အစီအစဥ္မ်ား