အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္

လုံျခံဳေသာေနရာ

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

လုံျခံဳေသာေနရာ

  • ဖတ္ရႈ - ဤသည္မွာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေသာေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္ေပသည္
    ဖတ္ရႈ
  • နားေထာင္ - ဤသည္မွာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေသာေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္ေပသည္
    နားေထာင္
  • ၾကည့္ရႈ - ဤသည္မွာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေသာေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္ေပသည္
    ၾကည့္ရႈ

USRAP သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားကို ၎တို႔၏ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ က်ား/မ မေ႐ြး၊ လိင္ခံစားမႈမေ႐ြး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ သင့္ဘဝတြင္ စိတ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ က်ား/မ ခြဲျခားျခင္း၊ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။ သင့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို သင့္ကို တာဝန္ယူထားသူ သို႕မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင္ေျပာသမွ်အား တင္းက်ပ္စြာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္။
သင္ႏွင့္ သင့္လိင္တူအိမ္ေထာင္ဖက္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခခ်ရန္ အတူလာပါက သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို တရားဝင္ ထိမ္းျမားခြင့္ေပးမည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ လက္ထပ္ရာ ေနရာ၏ ဥပေဒသည္ သင့္လက္ထပ္မႈသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ မွန္မမွန္ ဆုံးျဖတ္ေပးသည္။ လက္မထပ္ရေသးေသာ္လည္း USRAP ရရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အင္တာဗ်ဴးၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ပထဝီဝင္ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ အေျခခ်ႏိုင္သည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ USRAP အစီအစဥ္မ်ား