အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္

အဆင့္ (၁)

ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴး

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴး

 • နားေထာင္ - အဆင့္ တစ္ – ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အင္တာဗ်ဴး
  နားေထာင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ရန္ သင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးလွ်င္ သင္ႏွင့္ အနီးစပ္ ဆုံးရွိ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ခြင့္ေထာက္ပံ့ေရး စင္တာက ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးကို တက္ေရာက္ရန္ ဆက္သြယ္လိမ့္မည္။ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ခြင့္ ေထာက္ပံ့ေရးစင္တာ (RSC) မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ထားသည္။

RSC မွ တာဝန္ရွိသူသည္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္ အလက္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ဖိုင္တစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ (သင့္မိသားစုပါ အတူ ေလွ်ာက္ပါက မိသားစုပါမည္)။ တာဝန္ရွိသူက သင့္တိုင္းျပည္မွ ဘာေၾကာင့္စြန႔္ခြာလို သလဲစသည့္ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးလိမ့္မည္။ ကနဦးစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ စုေဆာင္းလိမ့္္မည္။ သင္ႏွင့္အတူရွိမေနေသာ ေဆြမ်ိဳး မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပင္ ေတာင္းလိမ့္မည္။ သင့္ဓါတ္ပုံကိုလည္း ႐ိုက္ယူလိမ့္မည္။

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးအၿပီးတြင္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးရန္ အျခားေသာ အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ပို႔လိမ့္မည္။ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သင္ေပးထား ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိ စုံစမ္းလိမ့္မည္။ တစ္ခါတရံ လုံၿခဳံေရးစစ္ဆးျခင္းသည္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတတ္ၿပီး တစ္ခါတရံ အေမရိကန္ အစိုးရမွ လုံးဝခြင့္မျပဳတတ္ေပ။

RSC မွတာဝန္ရွိသူသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ရန္ သင့္ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ တာဝန္ရွိသူသည္ သင့္တိုင္းျပည္မွ ထြက္ခြာလိုေသာ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ သင့္တိုင္းျပည္သို႔ မျပန္ႏိုင္ေတာ့ေသာ အေၾကာင္းရင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားမည္။

တာဝန္ရွိသူသည္ သင့္ဘာသာစကားကို မေျပာတတ္ ပါက RSC မွ ဘာသာျပန္တစ္ေယာက္ ထားေပးမည္။ RSC မွ ဘာသာျပန္မ်ားသည္ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္၏ တာဝန္သည္ သင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔ ေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္သည္ သင္ေျပာျပေသာ အေၾကာင္း အရာကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း။ ထိန္ခ်န္ထားျခင္း မလုပ္ပါ။ သင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔ေျပာသမွ် ဘာသာျပန္ၿပီး သင့္စကားအဓိပၸါယ္ေျပာင္းလဲ သြားေအာင္ မလုပ္ပါ။ ဘာသာျပန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိပါက ပြင့္လင္းစြာေျပာပါ။ အင္တာဗ်ဴးတြင္ နားမလည္ပါက သို႕မဟုတ္ တစ္ခုခုမရွင္းလင္းပါက တာဝန္ရွိသူကို ေမးျမန္းျခင္း သို႕မဟုတ္ ထပ္မံေျပာဆိုေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္။ ဘာသာျပန္ႏွင့္ ေျပာဆိုမႈအဆင္မေျပပါက RSC မွ ဝန္ထမ္းကို ေျပာႏိုင္သည္။

သင္သည္ ႐ိုးသားရမည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္တိုင္းတြင္ မွန္ကန္ၿပီး တိက်ရမည္။ အေျဖမ်ားကို မလိမ္ပါႏွင့္။ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကို မသိပါက မသိပါဟု ေျပာႏိုင္သည္။ သင့္အေျဖမ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် မွန္ကန္တိက် ျပည့္စုံရမည္။ တာဝန္ရွိသူသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံသူအျဖစ္ သင္၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကို မွတ္တမ္း တင္လိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံကို စြန႔္ခြာၿပီး မျပန္လိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေမးမည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (USCIS) ကို တင္ေသာ ဖိုင္တြင္ သိမ္းထားမည္။

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္-RSC မွ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ အားလုံးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်မႈအား လက္ခံရန္ စဥ္းစားျခင္း အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည္။ ဘာသာျပန္ မ်ားသည္ အင္တာဗ်ဴးအတြင္း ေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေပါက္ၾကားေစရန္ ကတိသစၥာဆိုထားၾကသည္။ RSC မွ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ဘာသာျပန္မ်ားသည္ သင့္အေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ လုံးဝသက္ဆိုင္မႈမရွိပါ။ USCIS သည္သာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

မၾကာခဏေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဘာယူလာရန္ လိုအပ္သလဲ

သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုဝင္အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးကို ယူလာပါ။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီးေကာင္း ပ်က္စီးနိိုင္သည္။ နားလည္လို႔လည္းရသည္။ စာ႐ြက္စာတမ္း ထပ္လိုအပ္ပါက တာဝန္ရွိသူမွ အသိေပးလိမ့္မည္။ သင့္တြင္ရွိေသာ မူရင္းစာ႐ြက္ စာတမ္းအားလုံး ယူလာပါ။ မူရင္းမရွိပါက မိတၱဴယူလာပါ။

ေအာက္တြင္ ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ အသုံးဝင္ ေလာက္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းစာရင္းကို ေဖာ္ျပထား သည္။ ရွိပါက မူရင္း သို႔ မိတၱဴမ်ားကို ယူလာသင့္သည္။

 • UNHCR ေ႐ြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ လက္မွတ္မ်ား/UNHCR ေ႐ြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား/ UNHCR မွတ္ပုံတင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား
 • ပတ္စပို႔ သို႔ ခရီးသြားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား (ရက္လြန္ၿပီးေသာ ခရီးသြား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအပါအဝင္)
 • အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္
 • ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္
 • ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ယာယီမွတ္ပုံတင္
 • ေမြးစာရင္း
 • လက္ထက္စာခ်ဳပ္
 • ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္
 • အုပ္ထိန္းခြင့္
 • ေမြးစားစာခ်ဳပ္
 • ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေၾကာင္း သက္ဆိုင္ပါက ေသစာရင္းမ်ား
 • ဘာသာေရးစာ႐ြက္မ်ား (ႏွစ္ျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္း၊ ယာယီလက္ထပ္စာခ်ဴပ္၊ ေသျခင္း)
 • ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူအတြက္ လိုအပ္ပါက လုပ္ခန႔္ထားမႈစာ႐ြက္မ်ား
 • ပညာေရးဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား/ ဒီပလိုမာမ်ား
 • အေရးႀကီးေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား (ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆးၫႊန္းမ်ား)
 • ကိုယ္ဝန္ရွိပါက ေမြးမည့္ရက္ပါေသာ ေဆးစာ႐ြက္
 • ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ား
 • ရဲ/ စစ္တပ္ထံမွ ဆင့္ေခၚစာမ်ား
 • မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သင္စီရင္ခ်က္ခ်ခံရေသာ ျပစ္မႈအတြက္ တရား႐ုံးမွ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား
 • သင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပမႈမ်ား (သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ေသာ အီးေမးလ္မ်ား)
 • မွတ္ပုံတင္ကဒ္၊ ခ်ီးျမႇင့္လႊာမ်ား၊ စစ္တပ္မွထုတ္စာ သို႕မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္တို႔ကဲ့သို႔ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား
 • စစ္ပြဲသုံ႔ပန္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရပါက ၾကက္ေျခနီဂုဏ္ျပဳလႊာ
 • သင့္ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါက ေထာက္ခံစာမ်ား

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဘာႀကဳံေတြ႕ႏိုင္လဲ

RSC သို႔ အင္တာဗ်ဴးေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးခံရမည္ (သတၱဳစစ္စက္)။ RSC တြင္ ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအပါအဝင္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကို လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာတြင္ ထားခဲ့ရမည္။

အင္တာဗ်ဴးမတိုင္ခင္ RSC သို႔ အင္တာဗ်ဴးေနရာတြင္ အၾကာႀကီးေစာင့္ရႏိုင္သည္။ RSC ဝန္ထမ္းသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင့္စိတ္ရွည္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါလိမ့္မည္။ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ေမးခြန္းေမးလိုပါက ေစာင့္ဆိုင္းရာေနရာရွိ RSC ဝန္ထမ္း သို႔ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းကို ေမးႏိုင္သည္။

သင့္ကေလးမ်ားလည္း မျဖစ္မေနပါလာရမည္။ သင့္ကေလးအတြက္ မုန႔္မ်ား၊ ဒိုက္ပါမ်ား (လိုအပ္ပါက)၊ အ႐ုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ား ကေလးအဆင္ေျပရန္ ယူလာသင့္သည္။

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးေန႔တြင္ RSC ဝန္ထမ္းသည္ သင့္ဓါတ္ပုံ၊ အရပ္ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ယူထားလိမ့္မည္။ USCIS အရာရွိသည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္းကို လက္ေဗြရာယူလိမ့္မည္။ ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးေန႔ သို႔ USCIS အင္တာဗ်ဴးေန႔တြင္ လုပ္လိမ့္မည္။

ေစာင့္ဆိုင္းသည့္အခန္းမွ အင္တာဗ်ဴးရန္ ဘာသာျပန္ သို႔ RSC ဝန္ထမ္းက ေခၚေဆာင္သြားလိမ့္မည္။ ဘာသာျပန္မ်ားကို သင့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ႏွင့္ စကားမေျပာရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း မွတ္ထားပါ။ သင္ သိလိုသမွ်ကို တာဝန္ရွိသူထံသို႔သာ တိုက္႐ိုက္ေမးျမန္းပါ။ RSC ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ RSC တံဆိပ္ကို ဝတ္ဆင္ထားရာ သင္အလြယ္တကူ သိႏိုင္သည္။

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးအတြင္း ဘာႀကဳံေတြ႕ႏိုင္လဲ

သင့္ကို RSC မွ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေမးျမန္းလိမ့္မည္။ RSC မွ တာဝန္ရွိသူသည္ သင့္ကို ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေမးရန္ လိုအပ္သည္။ သင့္ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္တြင္ အေျခခ်ခြင့္ေပးမေပး ဆုံးျဖတ္မည့္ USCIS သို႔ ေပးမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ သင့္အတြက္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကြၽန္ုပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။ ဤအဆင့္အတြက္ သင့္စိတ္ရွည္သည္းခံမႈကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးအၿပီးတြင္ ဘာႀကဳံေတြ႕ႏိုင္လဲ

အင္တာဗ်ဴးၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ RSC သို႔ အင္တာဗ်ဴးေနရာမွ လြတ္လပ္စြာ ထြက္ခြာႏိုင္သည္။

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ USCIS အင္တာဗ်ဴး အၾကား လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသြားႏိုင္သည္။ စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေပးပါ။ သင္၏ ေလွ်ာက္ထားမႈ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္မဟုတ္ပါ။

USCIS အင္တာဗ်ဴးရရွိပါက RSC မွ သင့္ထံ အေၾကာင္းၾကားလိမ့္မည္။ ထိုအေတာအတြင္း ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးေသဆုံးျခင္း၊ ေနရပ္လိပ္စာေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဖုန္းနံပါတ္ေျပာင္းျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိပါက RSC သို႔ သတင္းပို႔ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ USRAP အစီအစဥ္မ်ား