အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္

အဆင့္ (၃)

ေဆးစစ္ျခင္း

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ေဆးစစ္ျခင္း

 • နားေထာင္ - အဆင့္ သံုး – က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ
  နားေထာင္

ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ပါက သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုသည္ ေဆးစစ္ရမည္။ သင့္တြင္ရွိေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားအားလုံးကို ယူလာပါ။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစဥ္အတြင္းႏွင့္ အေမရိကန္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ သင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ေဆးစစ္သည့္ရလဒ္သည္ ၃ လ မွ ၆ လ အထိ အက်ဳံးဝင္သည္။ ပထမအႀကိမ္ ေဆးစစ္ၿပီး သက္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္သည္အထိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ မထြက္ခြာျဖစ္ပါက ထပ္မံစစ္ေဆးရမည္။

ေဆးစစ္ျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သင္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ရန္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားႏိုင္သည္။ လိုအပ္ပါက သင့္ေတာ္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အျခားခရီးသြားမ်ား အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။

ေဆးစစ္ျခင္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။

 • လူထုက်န္းမာေရးေထာက္ခံလႊာ
 • မထြက္ခြာမီ၊ ထြက္ခြာခ်ိန္ႏွင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ခ်ိန္တို႔တြင္ ထပ္မံလိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
 • လိုအပ္ပါက* ခရီးသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊ ကုသမႈ၊ ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ေဆာင္ေသာေဆးမ်ား

*ျပင္းထန္ေသာေရာဂါ ရွိသူမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေနစဥ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည္။

မၾကာခဏေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ေဆးစစ္ေနစဥ္အတြင္း ဘာႀကဳံေတြ႕ႏိုင္လဲ

ေဆးစစ္ေနစဥ္ သင့္အသက္ေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ရမည္။

 • ေသြးဖိအား၊ အရပ္၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ မ်က္စိအျမင္
 • ေသြးစစ္ျခင္း
 • ဓါတ္မွန္
 • ဆရာဝန္မွ စမ္းသပ္ေပးျခင္း
 • ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

ေဆးစစ္ၿပီးလွ်င္ ဘာႀကဳံေတြ႕ႏိုင္လဲ

ေဆးစစ္ၿပီးပါက ရလဒ္ထြက္ၿပီး RSC မွ အသိမေပးခင္ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ ၾကာႏိုင္သည္။ ထပ္မံ စမ္းသပ္ရန္လည္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လိုအပ္လာပါက ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ RSC ဝန္ထမ္းမွ ေတြ႕ဆုံရန္ ခ်ိန္းလိမ့္မည္။ ေဆးစစ္ျခင္းသည္ ဆရာဝန္ႏွင့္ စမ္းသပ္ၿပီး ၃ လမွ ၆လအတြင္း အက်ဳံးဝင္သည္။ အျခားေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးမ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံေဆးစစ္ရႏိုင္သည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ USRAP အစီအစဥ္မ်ား