အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္

နိဒါန္း

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္

 • ၾကည့္ရႈ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္
  ၾကည့္ရႈ
 • ဖတ္ရႈ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္
  ဖတ္ရႈ

အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္ နိဒါန္း

 • နားေထာင္ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္
  နားေထာင္

အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္

 • ၾကည့္ရႈ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  ၾကည့္ရႈ
 • နားေထာင္ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  နားေထာင္
 • ဖတ္ရႈ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  ဖတ္ရႈ

သင္သည္ ခိုလႈံသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အမိႏိုင္ငံသို႔ မျပန္ႏိုင္ပါက အျခားႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ် ႏိုင္သည္။ ဤသည္ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ျခင္းဟု ေခၚသည္။

အျခားတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ရန္ တရားဝင္ နည္းလမ္းျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာသူ ျဖစ္ရမည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူလက္ခံေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ မတူညီေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူ လက္ခံေသာနိင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္ United States Refugee Admissions Program, USRAP ျဖင့္ လက္ခံခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူေအဂ်င္စီ UN Refugee Agency (UNHCR) ၏ ေထာက္ခံခ်က္ရွိရမည္။ သို႕မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားျဖင့္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးသည္ USRAP နည္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာသည္။

USRAP နည္းစဥ္အတိုင္း ေလွ်ာက္ထားသည္ႏွင့္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္။

အဆင့္ (၁) ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴး
အဆင့္ (၂) USCIS အင္တာဗ်ဴး
အဆင့္ (၃) ေဆးစစ္ျခင္း
အဆင့္ (၄) ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း
အဆင့္ (၅) ထြက္ခြာျခင္း
အဆင့္ (၆) ေရာက္ရွိျခင္းအဆင့္

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူအေျခခ်မႈတိုင္းသည္ တူညီၿပီး USRAP နည္းစဥ္ကို ၿပီးရန္ ၾကာခ်ိန္သည္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ခြင့္သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူ အနည္းစုသာ ရရွိႏို္င္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္ထိၿပီးရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရႏွင့္ သင့္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတို႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ လိုအပ္သည္။ ေလွ်ာက္ႏိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္မွသာ စတင္ေလွ်ာက္သင့္သည္။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခအားလုံး အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားစဥ္အတြင္း မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် သင့္ထံမွ ေငြေၾကးတစ္စုံတစ္ရာ ေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳရပါ။ ေငြေၾကးေတာင္းဆိုပါက၊ ေလွ်ာက္ထားရန္ အတင္းအၾကပ္တိုက္တြန္းပါက၊ သင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေႏွာင့္ယွက္ပါက သို႕မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴးအတြင္း ထိုကဲ့သို႔ တိုင္ၾကားနည္းကို သင္ၾကားေပးမည္။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ခြင့္ ေထာက္ပံံ့ေရး စင္တာတိုင္းသည္ မေကာင္းမႈကို တိုင္ၾကားရန္ အီးေမးလ္သီးသန႔္ ထားရွိထားသည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ USRAP အစီအစဥ္မ်ား