အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္

အဆင့္ (၄)

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း

  • နားေထာင္ - အဆင့္ ေလး – ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း
    နားေထာင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ မထြက္ခြာမီ RSC သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေသာ ခရီးႏွင့္ ေရာက္ေသာအခါ ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းသင္ၾကားေပးမည္။

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို လက္ေတြ႕က်က် နားလည္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္သစ္တြင္ အေျခက်ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ကို သင္ၾကားေပးသည္။ USRAP သည္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံေပၚမူတည္၍ ျပဳစုထားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္သိလိုသမွ် ေျဖေပးႏိုင္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆို ေပးႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႂကြယ္ဝၿပီး လူမ်ိဳးစုေပါင္းစုံပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက သင္ၾကားေပးမည္။

မၾကာခဏေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသင္တန္းအတြင္း ဘာႀကဳံေတြ႕ရမလဲ

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဘဝသစ္ စတင္သည့္အခါ အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသင္တန္းမတက္ပါက ဘာျဖစ္ႏိုင္လဲ

သင့္အတြက္ အက်ိဳးမ်ားေစရန္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း သင္တန္းမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရလြယ္ေအာင္ စီစဥ္ထားသည္။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ရေသာ မိသားစုဝင္မ်ား အားလုံးကို တက္ေစခ်င္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသင္တန္းကို မတက္ေရာက္ ႏိုင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ထိုအခါ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ သင့္ဘဝရပ္တည္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ခံရရွိမည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ မထြက္ခြာမီ ထိုစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္လည္း ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသင္တန္းကို ထပ္မံတက္ေရာက္ရမည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ USRAP အစီအစဥ္မ်ား