အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္

အဆင့္ (၆)

ေရာက္ရွိျခင္း

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ေရာက္ရွိျခင္း

 • နားေထာင္ - အဆင့္ ေျခာက္ – ေရာက္ရွိျခင္း
  နားေထာင္

အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုလက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္

 • ဖတ္ရႈ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  ဖတ္ရႈ
 • နားေထာင္ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  နားေထာင္
 • ၾကည့္ရႈ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  ၾကည့္ရႈ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနာက္ဆုံးသြားမည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိပါက ရာတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီမွ ေလဆိပ္တြင္ လာႀကိဳမည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီသည္ USRAP စနစ္အရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားကို အကူအညီေပးသည့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ မိတ္ဖက္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ လာေရာက္ခိုလႈံေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားကို အကူအညီေပးလာသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၿပီျဖစ္သည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပထမ ရက္ ၃၀ မွ ၉ဝအတြင္း သင္၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေပးမည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီဝန္ထမ္းသည္ သင့္ပထမဆုံးလတြင္ ေနစရာစီစဥ္ေပးမည္။ သန႔္ရွင္းၿပီး လုံၿခဳံေသာ တန္ဖိုးသင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အိမ္တစ္လုံးရွာေပးမည္။ သင္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရရွိမည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီသည္ သင့္ကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးမည္။ သင့္တြင္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ သားသမီးရွိပါက အခမဲ့ျပည္သူလူထုေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ႏိုင္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္စေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏွစ္သက္မည္ ျဖစ္သည္။ သင့္အႀကံကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ သင့္ဘာသာတရားကို ကိုးကြယ္ျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္း အုပ္စုလိုက္ေတြ႕ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမ်ား ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ႏွစ္ျပည့္ပါက အၿမဲတမ္း ေနထိုင္သူ (Permanent Resident) ျဖစ္မည္။ ၅ ႏွစ္ျပည့္ပါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးပါက မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

မၾကာခဏေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ေထာက္ပံ့မႈရရွိမွာလဲ

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီသည္ အိမ္၊ ေဆးဝါးကုသမႈ၊ အလုပ္ရွာေဖြေရးႏွင့္ အျခား အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ကို အနည္းဆုံး ရက္ ၃၀ မွ ၉၀ အတြင္း ကူညီေပးမည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီသည္ အေျခခံ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊ အစားအစာ၊ ရာသီအလိုက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ားကို ေထာက္ပံ့မည္။ သင္သည္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရရွိၿပီး အလုပ္ရွာရမည္။ အျမန္ဆုံး ကိုယ့္အားကို ကိုးႏိုင္မည္။

အလုပ္ရွာရာတြင္ အကူအညီရမွာလား

မွန္ပါသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီသည္ သင္ အေျခခ်ရာေနရာတြင္ အလုပ္ရရန္ ကူညီမည္။ အေမရိကန္တြင္ အလုပ္ရွာျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ ပထမဆုံးအလုပ္သည္ သင့္မိခင္ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ စဝင္သည့္အဆင့္၊ မကြၽမ္းက်င္ေသာအလုပ္၊ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္ပင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္စရိတ္ ႀကီးေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ အျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ေလ့ရွိသည္။

အလုပ္ဘယ္လိုသြားရမလဲ

အေမရိကန္ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္တာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား ရွိသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရး အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ကားမေပးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သြားရန္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို အားကိုးရန္ လိုအပ္သည္။

စခန္း သို႕မဟုတ္ အိမ္မွာ ေနရမွာလား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူစခန္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ စခန္းတြင္ မေနရပါ။ အိမ္မ်ားသည္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ ကြဲျပားသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အိမ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ လႉဒါန္းထားေသာ ပရိေဘာဂမ်ားပါသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ဘာသာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေနာက္ခံမ်ားရွိသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားကို တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားသည္။

အေျခခ်ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ သြားလည္ႏိုင္လား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံသူအျဖစ္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းသည္ သင့္ကို အၿမဲတမ္းေနထိုင္ေစၿပီး ေနာက္ဆုံး ႏိုင္ငံသားပါ ေပးေလွ်ာက္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အျပင္ဘက္တြင္ ခရီးသြားလိုပါက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရး ေအဂ်င္စီထံမွ အႀကံယူသင့္သည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူ မည္သူမဆို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ မထြက္ခြာမီ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူ ခရီးသြားစာ႐ြက္စာတမ္း ရွိရမည္။ ပတ္စပို႔ႏွင့္ တူၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရာတြင္ လိုအပ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခခ်ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ သင့္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လို႔မရႏိုင္ေတာ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္မီ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ သင့္အေျခအေနကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

ခရီးသြားစာ႐ြက္စာတမ္းေလွ်ာက္ထားရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။

http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-131instr.pdf

အေျခခ်ၿပီးေနာက္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား လာလည္ႏိုင္လား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သင္လာေရာက္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ ဇနီး/ခင္ပြန္း၊ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ အိမ္ေထာင္မျပဳေသးေသာ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင့္ ဇနီး/ခင္ပြန္း၊ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ အိမ္ေထာင္မျပဳေသးေသာ သားသမီးမ်ား မပါလာပါက လိုက္လာႏိုင္သည္။ သင့္မိဘမ်ားလည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ သင့္အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး (ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူ၊ အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူ၊ ႏိုင္ငံသား) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရန္ အသနားခံလႊာေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီသည္ သင္အေျခက်ၿပီးေနာက္ မိသားစုေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ကူညီေပးမည္။ အသနားခံလႊာတင္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို http://www.uscis.gov တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ USRAP အစီအစဥ္မ်ား