ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဆက္ာ

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ယူအက္စ္ ဥပေဒ - တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး

 • ဖတ္ရႈ - ယူအက္စ္ ဥပေဒ – တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး
  ဖတ္ရႈ
 • နားေထာင္ - ယူအက္စ္ ဥပေဒ – တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး
  နားေထာင္

ယူအက္စ္ ဥပေဒ - ပထမ ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းခ်က္မွ အခြင့္အေရးမ်ား

 • နားေထာင္ - ယူအက္စ္ ဥပေဒ – ပထမ ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းခ်က္မွ အခြင့္အေရးမ်ား
  နားေထာင္
 • ဖတ္ရႈ - ယူအက္စ္ ဥပေဒ – ပထမ ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းခ်က္မွ အခြင့္အေရးမ်ား
  ဖတ္ရႈ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဥပေဒမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူအားလုံး၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ သင္၏ တရားဥပေဒအရ ရရွိသင့္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို အေျခခံဗဟုသုတအျဖစ္ သိရန္ အေရးႀကီးသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ား သိသင့္ေသာ ဥပေဒမ်ားရွိသည္။ ဥပေဒမ်ားကို သိၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ျဖစ္လာႏိုင္ေျခမ်ားကို နားလည္ထားရန္ သင့္တြင္ တာဝန္ရွိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သင္ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ဥပေဒကို မသိဘဲ ခ်ိဳးေဖာက္ပါကလည္း အျပစ္ေပး ခံရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္သည္ သင့္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ျခင္း (ျပန္ျခင္း) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာၿပီး လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဥပေဒ (၃) မ်ိဳး ရွိသည္။

မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအားလုံးကို ခ်မွတ္ထားသည္။

ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြဲျပားသည္။ ဥပမာ- အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ၁၆ ႏွစ္တြင္ ရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၁၈ ႏွစ္မွ ရသည္။

ေဒသတြင္းဥပေဒမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု သို႕မဟုတ္ ေဒသတစ္ခုတြင္ ခ်မွတ္သည္။ ဤဥပေဒမ်ားတြင္ ဆူညံသံမ်ားႏွင့္ ကားပါကင္ကိစၥမ်ား ပါဝင္တတ္သည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ ဆန႔္က်င္ကာကြယ္ျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံ ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ဆန႔္က်င္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြဲျပားမႈရွိသည္။ သင့္လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာ၊ လိင္၊ မိခင္တိုင္းျပည္တို႔ေၾကာင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရျခင္း သို႔ ပစ္ပယ္ခံရျခင္းမ်ားရွိပါက တရားဥပေဒအရ တုံ႔ျပန္ခြင့္ရွိသည္။

အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သည္အထိ ႐ိုးသားမႈ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သင့္ကို ျပစ္မႈတစ္ခုျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရပါက အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ သည္အထိ အျပစ္မရွိသူဟု သတ္မွတ္သည္။ သင့္ကို ကိုယ္စားျပဳေခ်ပမည့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး ငွားခြင့္ရွိသည္။ ေရွ႕ေနမငွားႏိုင္ပါက တရား႐ုံးက ငွားေပးလိမ့္မည္။

သင္၏ တရားဝင္အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ

ေရႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူဘဝ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပထမႏွစ္၌ ေရႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံသူအျဖစ္ ေနရမည္။ ဤအခ်ိန္အတြင္း I-94 မိတၱဴႏွင့္ အစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ မွတ္ပုံတင္ကတ္ကို တရားဝင္ေနထိုင္သူအျဖစ္ သက္ေသျပရန္ အၿမဲတမ္းေဆာင္ထားရမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူဘဝတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပတြင္ ခရီးသြားလာခြင့္ မရွိပါ။ သင္၏ မူရင္းစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို လုံျခံဳေသာေနရာတြင္ ထားပါ။

ေရႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ႏိုင္သည္။

 • အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မည္သည့္ ေနရာမဆို သြားလာႏိုင္သည္။ (ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ပါက လိပ္စာေျပာင္းၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း USCIS သို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္သည္။
 • ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ႏိုင္သည္။
 • ေက်ာင္းတက္ႏိုင္သည္။
 • သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ လက္မထပ္ရေသးေသာ ကေလးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္သည္။ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ကေလးမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သင္ႏွင့္အတူ ေခၚထားခ်င္ပါက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရး ေအဂ်င္စီကို ေမးႏိုင္သည္။

ေ႐ြ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ သင္မလုပ္ႏို္င္ေသာ အရာမ်ား

 • အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပတ္စပို႔မရႏိုင္ပါ။ စစ္တပ္သို႔ မဝင္ႏိုင္ပါ။ မဲေပးခြင့္ မရွိပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ လိုသည့္ အစိုးရအလုပ္တြင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ။
 • USCIS ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပတြင္ ခရီးသြားလာခြင့္ မရွိပါ။
  • ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားရမည္ဆိုပါက အေျခက်ေရး ေအဂ်င္စီသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းပုံကို ရွင္းျပလိမ့္မည္။
  • ေရႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ သင့္မိခင္ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္မည္ဆိုပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္ဝင္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။

အၿမဲတမ္းေနထိုင္မႈ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တစ္ႏွစ္ေနၿပီးပါက အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူ (LPR) သို႔ Green Card ကိုင္ေဆာင္သူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ဤေလွ်ာက္ထားမႈသည္ အေရးပါသည္။ ဥပေဒအရ အေရးပါၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ လမ္းစျဖစ္သည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ ထပ္မံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခက်ေရးေအဂ်င္စီမွ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က လမ္းၫႊန္ေပးလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံသားခံယူျခင္း

အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူအျဖစ္ ၄ ႏွစ္ ၉ လ ေနထိုင္ၿပီး ေနာက္ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ႏိုင္သည္။ USCIS သို႔ အေျခက်ေရးေအဂ်င္စီက ႏိုင္ငံသားခံယူရန္ ျပဳလုပ္ပုံကို ေျပာျပမည္။ အျခားအရာမ်ားထက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္မႈ၊ အဂၤလိပ္စာအေျခခံ၊ အေမရိကန္သမိုင္းႏွင့္ အစိုးရအၾကာင္း သိရမည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားတြင္ အေမရိကန္တြင္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေမြးဖြားလာသူကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးရွိသည္။

ေယဘုယ်အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား

 • ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာၿပီး သိရမည္။
 • အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္သူ တိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ခြင့္ကဲ့သို႔ အေျခခံၿမိဳ႕ျပ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိသည္။
 • အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။
 • ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏိုင္သည္။
 • အလုပ္ခြဲျခားျခင္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တရားမဝင္ပါ။ သင့္လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ လိင္ႏွင့္ မူရင္းႏိုင္ငံေၾကာင့္ မည္သူမွ် အလုပ္မေပးရန္ ျငင္းဆိုခြင့္ မရွိပါ။
 • အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ရပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္သည္။
 • ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါက သင္၏ လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။
 • အဖြဲ႕အစည္းသစ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္သည္။
 • အိမ္သစ္ေျပာင္းပါက USCIS လိပ္စာေျပာင္းေဖာင္ကို ျဖည့္ရမည္။
 • အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသားမ်ား စစ္မႈထမ္းရမည္။
 • ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြခြန္ကို ေဆာင္ရမည္။ ဝင္ေငြခြန္ပုံစံကို ျဖည့္ၿပီး အစိုးရထံသို႔ ႏွစ္စဥ္ ပို႔ရမည္။ ပုံစံကို  ကိုယ္တိုင္ သို႔ အျခားသူ ကိုယ္စား ျဖည့္ႏိုင္သည္။
 • ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ရန္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ႏွင့္ အာမခံရွိရမည္။
 • အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ မျပည့္မခ်င္း အရက္ေသစာ မရွိပါ။
 • မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားကို စည္းကမ္းတက် သင္ၾကားေပးရမည္။
 • အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူ၏ ႀကီးၾကပ္မႈမပါဘဲ သားသမီးမ်ားကို ထားခဲ့ျခင္းသည္ တရားမဝင္ပါ။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား