ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဆက္ာ

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အခန္းက႑

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီဆိုသည္မွာ အေမရီကန္ ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္မွတဆင့္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ငွာ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရျဖင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ႏွင့္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာတို႔တြင္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အေနျဖင့္ စီမံလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ ကိုးခု ရွိေပသည္။ ဤႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနထိုင္ရာ ျမိဳ႕မ်ား၌ ေဒသခံ ရံုးခန္းမ်ား ထားရွိထားျပီး၊ သို႔ေသာ္ ေဒသခံ ရံုးခန္းမ်ားမွာမူ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အမည္မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္မႈျပဳေကာင္း ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အခန္းက႑ႈ

 • ၾကည့္ရႈ - ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အခန္းက႑ႈ
  ၾကည့္ရႈ
 • နားေထာင္ - ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အခန္းက႑ႈ
  နားေထာင္
 • ဖတ္ရႈ - ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အခန္းက႑ႈ
  ဖတ္ရႈ

အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုလက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္

 • ၾကည့္ရႈ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  ၾကည့္ရႈ
 • နားေထာင္ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  နားေထာင္
 • ဖတ္ရႈ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  ဖတ္ရႈ

သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 • ၾကည့္ရႈ - သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ
  ၾကည့္ရႈ

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ အခ်ိဳ႕တြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိေပသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အား ဒုကၡသည္၏ မ်ိဳးႏြယ္၊ မူလႏိုင္ငံ၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ လိင္ အစရွိသည္တို႔အေပၚအေျခခံျပီး၊ သို႔မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈအေပၚအေျခခံျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံခြင့္မျပဳေပ။

ဤျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အကူအညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ၎တို႔ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌ စတင္ေနထိုင္သည့္ ပထမဆံုးေသာ လမ်ားအေတာအတြင္း အေရးၾကီးေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အခန္းက႑

အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားျပီး၊ ဒုကၡသည္မ်ား လက္ခံရရွိသည့္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္၊ သို႔ေသာ္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး၊ အျခားေသာ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးေပမည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီသည္ သင့္အား သင္၏ ဘ၀သစ္ကို စတင္ႏိုင္ရန္ သင္ လိုအပ္သည့္ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ရွိျပီး၊ မိသားစု အရြယ္အစား၊ မိသားစု၀င္မ်ား၏ အသက္အရြယ္မ်ား၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ေနရာ ႏွင့္ ၀င္ေငြ အစရွိသည္တို႔ကဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ငွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိေပမည္။

ပထမဆံုး ရက္ ၃၀

ကနဦးပိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအား အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ဘ၀အသစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ငွာ အကူအညီေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌ သင္၏ ပထမဆံုး ရက္ ၃၀ အတြက္ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနထိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတို႔ျဖင့္ သင့္အား ေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ သင္၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအား သင့္ထံ တိုက္ရိုက္ ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားကမူ ေငြေၾကးအခ်ိဳ႕အား သင့္ထံသို႔ ေပး၍ အခ်ိဳ႕ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကိုမူ မည္သည့္ေနရာ၌ မည္သို႔ သင္ကိုယ္တိုင္ ေပးေခ်မႈရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေပးေကာင္း ျပသေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ရက္ေပါင္း ၉၀ အထိ

အကယ္၍ သင္ လိုအပ္ေသာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရက္ ၃၀ အတြင္း ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ ရက္ ၃၀ ကာလအား သင္ ေရာက္ရွိခ်ိန္မွစ၍ ရက္ ၉၀ ကာလအထိ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေပသည္။ သင့္အေနနွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆံုး အလုပ္တစ္ခုအား စတင္ ရွာေဖြရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီသည္ သင့္အတြက္ အလုပ္တစ္ခု ရွာေဖြေပးဖို႔ မလိုအပ္ေပ။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီသည္ သင့္အား ဖုန္း၊ တယ္လီေဗးရွင္း၊ ကား သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတို႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္လည္း မလိုအပ္ေပ၊ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ခရီးသြားရန္ေခ်းေငြ ႏွင့္ အျခားေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာေဘလ္မ်ားအား ေပးေခ်ေပးရန္အတြက္လည္း တာ၀န္မရွိေပ။ ဤပစၥည္းမ်ားအား ၀ယ္ယူရန္ ႏွင့္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရန္ သင္ကိုယ္တိုင္အလုပ္လုပ္၍ ေငြေၾကးရွာေဖြဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ေသာ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္း

သင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ အနည္းဆံုး ေျခာက္လ မွ တစ္ႏွစ္အထိ ေနထိုင္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာ ရွိေပသည္။ အကယ္၍ ေနာက္ထပ္ေသာ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ သင္ စဥ္းစားထားလွ်င္ သင္၏ကိုယ္တိုင္ ေျပာင္းေရႊ႕ မႈ ႏွင့္ သင့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းအသစ္တြင္ သင္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည့္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မွန္သမွ်အား ရွာေဖြျခင္းတို႔အတြက္ သင္ကိုယ္၌သာလွ်င္ တာ၀န္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္ စဥ္းစားထားသည္မ်ားအား သင္ မေျပာင္းေရႊ႕မီတြင္ သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေပသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ ျပီးခ်ိန္မွစ၍ ဆယ္ရက္အတြင္း သင္၏ လိပ္စာအသစ္အား ယူအက္စ္ အစိုးရထံသို႔ သင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ဤသည္တို႔မွာ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌ စတင္ေနထိုင္သည့္ ပထမဆံုး ရက္ ၃၀ အတြင္း ဒုကၡသည္မ်ား အားလံုးထံသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား အားလံုးမွ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္စံုတစ္ဦးအား ေသခ်ာေပါက္ေထာက္ပံ့ေစေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပသည္ –

 • ဒုကၡသည္မ်ားအား ေလဆိပ္တြင္ ေတြ႕ဆံု၍ အိမ္ရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း။
 • လိုအပ္ေသာ ရာသီအလိုက္ အ၀တ္အစားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။ အ၀တ္အစားမ်ားသည္ အသစ္ ျဖစ္ေနရန္ မလိုအပ္ေပ၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနရမည္ ျဖစ္သည္။
 • လံုျခံဳ၊ ေကာင္းမြန္ျပီး သန္႔စင္သန္႔ရွင္းမႈရွိေသာ အိမ္ရာအား စီစဥ္ေပးျခင္း။
 • မိသားစုအတြင္းမွ အရြယ္ေရာက္လူၾကီး တစ္ဦးစီတိုင္းအတြက္ ၎တို႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥ သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ ေငြေၾကးပမာဏအနည္းငယ္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
 • အေျခခံ ပရိေဘာဂ ႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။ ပစၥည္းမ်ားသည္ အသစ္ျဖစ္ေနရန္ မလိုအပ္ေပ၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနရမည္ ျဖစ္သည္။
 • အစားအေသာက္၀ယ္ယူခြင့္ကဒ္မ်ား ရရွိခ်ိန္အထိ သို႔မဟုတ္ မိသားစုမွ အစားအေသာက္အတြက္ ၎တို႔ဘာသာ ၎တို႔ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ခ်ိန္အထိ မိသားစုအရြယ္အစားႏွင့္အညီ အစားအစာမ်ား သို႔မဟုတ္ အစားအေသာက္ အသံုးစရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
 • ေငြေၾကး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာ၌ အကူအညီေပးျခင္း။
 • လူမႈလံုျခံဳေရးကဒ္ျပားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာ၌ အကူအညီေပးျခင္း။
 • အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္တန္းတစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းရာ၌ အကူအညီေပးျခင္း။
 • အလုပ္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ ထရိန္နင္သင္တန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
 • အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းရာ၌ အကူအညီေပးျခင္း။
 • က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မွန္သမွ်အား ရရွိႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္း။
 • အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မွ ၂၅ ႏွစ္အၾကား အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း စစ္မႈထမ္းျခင္းတြင္ စာရင္းသြင္းရာ၌ အကူအညီေပးျခင္း။
 • ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္ စာရင္းသြင္း၊ အပ္ႏွံႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးျခင္း။
 • ရပ္ရြာအဖဲြ႕အစည္း ႏွင့္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေနထိုင္မႈဘ၀တို႔ျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည့္ သင္တန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
 • လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ စကားျပန္ဆိုမႈတို႔အား လိုအပ္သလို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

 

⇠ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား