ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဆက္ာ

ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲမႈ

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  • ဖတ္ရႈ - ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈ
    ဖတ္ရႈ
  • နားေထာင္ - ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈ
    နားေထာင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္စရိတ္သည္ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ မတူေပ။ သို႔ေသာ္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေစ်းႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ လူႀကီးမ်ားအားလုံး တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံး အလုပ္ရွာရန္ အေရးႀကီးသည္။ သင္တတ္ႏိုင္သည္ထက္ ပိုမသုံးမိေအာင္ သင့္ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုသည္။

ကိုယ္ပိုင္ေငြစီမံျခင္း

သင့္ကိုယ္ပိုင္ေငြကို စီမံရန္ သင့္တြင္ တာဝန္ရွိသည္။ အလြန္အကြၽံသုံးစြဲျခင္းမွ ကင္းေဝးရန္ ဘက္ဂ်က္ ထားသင့္သည္။ ဘက္ဂ်က္ထားပုံ ေလ့လာျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အရည္အေသြးျဖစ္သည္။ ဘက္ဂ်က္ထားရန္ သင့္ လစဥ္ဝင္ေငြ၊ အိမ္ငွားခ၊ အသုံးအေဆာင္၊ ဟင္းခ်က္စရာစေသာ အသုံးစရိတ္ မ်ားကို သိရန္ လိုသည္။ ဘက္ဂ်က္အတြက္ သင့္မိသားစုလိုခ်င္တာႏွင့္ သင့္မိသားစုလိုအပ္တာ ခြဲျခားသိရမည္။ အခ်ိဳ႕ လိုခ်င္သည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းႀကီးၿပီး မလိုအပ္ျဖစ္တတ္သည္။ အေျခက်ေရး ေအဂ်င္စီမွ ဝန္ထမ္းသည္ သင့္အတြက္ ဘက္ဂ်က္ လုပ္ေပးလိမ့္မည္။

ဘဏ္စနစ္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပိုက္ဆံထားရန္ အလုံၿခဳံဆုံးေနရာမွာ ဥပေဒအရ အာမခံထားေသာ ဘဏ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဘဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။ အေျခက်ေရးေအဂ်င္စီသည္ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးဘဏ္ကို ရွာေပးလိမ့္မည္။ သင့္တြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သို႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိပါက (ဥပမာ အတိုးေပးရ ယူရသည္ကို မွားသည္ဟု ယူဆလွ်င္) သင့္ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဘဏ္ကို ရွာသင့္သည္။

ATM သုံးျခင္း သို႔ ခ်က္လက္မွတ္ေရးျခင္းျဖင့္ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႔ ပိုက္ဆံထည့္နည္းႏွင့္ ပိုက္ဆံထုတ္နည္းကို နားလည္သင့္သည္။ ဘဏ္တစ္ခုတြင္ ပိုက္ဆံကို ေငြသြင္းအေကာင့္ သို႔ ေငြစုဘဏ္အေကာင့္ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ စုႏိုင္သည္။ ေငြသြင္းအေကာင့္ မ်ားသည္ ပိုက္ဆံထည့္ၿပီး ခ်က္လက္မွတ္ႏွင့္ ATM ကတ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ရန္ အဆင္ေျပသည္။ ေငြစုဘဏ္အေကာင့္သည္ ေလာေလာဆယ္ မလိုအပ္ေသးေသာ ပိုက္ဆံမ်ားကို စုဖို႔ အဆင္ေျပသည္။ အစပိုင္းတြင္ သင္သည္ ေငြသြင္းအေကာင့္ကို လိုဦးမည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြစစုႏိုင္လာပါက ေငြသြင္းအေကာင့္ႏွင့္ ေငြစုဘဏ္အေကာင့္ ႏွစ္ခုလုံး လိုအပ္မည္။

အေႂကြးစနစ္သုံးပါက သင္ေခ်းေသာ ပမာဏေပၚ မူတည္၍ အတိုးေပးရမည္။ အေႂကြးတြင္ နာမည္ေကာင္းရရန္ လစဥ္ ပုံမွန္ဆပ္ပါ။ ခရီးသြား ေခ်းေငြကို ပုံမွန္ဆပ္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ သင့္နာမည္ေကာင္းကို စတင္တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

တိုက္႐ိုက္ပိုက္ဆံထည့္ျခင္း

အလုပ္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အလုပ္သမား၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္ထည့္တတ္သည္။ သင့္ေငြကို ခ်က္လက္မွတ္အျဖစ္ မေပးဘဲ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္ထည့္ေပးသည္။ တိုက္႐ိုက္ထည့္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ရွိသည္။ ခ်က္လက္မွတ္ မေပ်ာက္ဆုံးႏိုင္ေတာ့။ မည္သူမွ် ခိုးယူၿပီး လက္မွတ္တုႏွင့္ သြားမထုတ္ႏိုင္ေတာ့။ လစာေပးသည့္ေန႔တြင္ သင္အလုပ္မွာ မရွိလွ်င္ပင္ လစာ ရမည္။ သင့္ခ်က္လက္မွတ္ကို အေကာင့္ထဲ ထည့္ရန္ ဘဏ္သို႔ တကူးတက သြားစရာ မလိုေတာ့ေပ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သင့္ေငြသည္ သင့္အေကာင့္ထဲ ေရာက္ေနမည္။ သင့္အေကာင့္ထဲ ေရာက္ရန္ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ ၾကာတတ္သည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား