ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဆက္ာ

အဂၤလိပ္စာသင္ျခင္း

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာျခင္း

 • ဖတ္ရႈ - အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာျခင္း
  ဖတ္ရႈ
 • နားေထာင္ - အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာျခင္း
  နားေထာင္

အဂၤလိပ္စာသင္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကေလးေရာ လူႀကီးပါ ပိုမိုအဆင္ေျပသည့္ဘဝသို႔ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ ႏိုင္သည့္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အဂၤလိပ္စာသည္ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္။ အလုပ္ရေစမည္။ အလုပ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေစသည္။ အျခားအေမရိကန္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံႏိုင္သည္။ အေမရိကန္တြင္ ဘဝသစ္ကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ စႏိုင္ေစသည္။

လူတစ္ေယာက္သည္ အသစ္မ်ားကို သင္ရန္ မငယ္လြန္း မႀကီးလြန္းဟု အေမရိကန္မ်ားက ယူဆသည္။ ဘာသာစကားအသစ္သင္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ သင္ယူပုံမွာလည္း မတူညီေပ။ အေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ ဆရာႏွင့္ စာသင္ခန္းတစ္ခုတြင္ သင္ျခင္းသည္ အဂၤလိပ္စာသင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္စာသင္ရန္ အျခားနည္းလမ္း မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

ဘာသာစကားအသစ္သင္ရန္ လုပ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား

 • အျခားအဂၤလိပ္စကား ေျပာသူမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့က်င့္ျခင္း
 • အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တီဗြီၾကည့္ျခင္း သို႔ ေရဒီယို နားေထာင္ျခင္း
 • အြန္လိုင္းမွ အဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္ အင္တာနက္ကို သုံးပါ။
 • အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား တက္ပါ။
 • အပတ္တိုင္း ပန္းတိုင္ထားပါ။
 • စကားလုံးအသစ္မ်ားကို စာရင္းလုပ္ထားပါ။
 • လမ္းမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ စတိုးဆိုင္ျပတင္းေပါက္မ်ားတြင္ ျမင္သမွ် အဂၤလိပ္စာကို ႀကိဳးစားဖတ္ပါ။

အဂၤလိပ္စာ သင္ေနစဥ္ အလုပ္တစ္ခု ရွာၿပီး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဆး႐ုံးမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ရႏိုင္သည္။

ေဒသတြင္း အေျခက်ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံသူမ်ားကို အဂၤလိပ္စာသင္တန္းအပ္ရန္ ကူညီၾကသည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ လူမ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အဂၤလိပ္စာကို အတူတကြ သင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနာက္ခံဘဝမတူေသာ္လည္း သူတို႔သည္ အဂၤလိပ္စာသင္ရန္သာ တညီတၫြတ္တည္း ဆႏၵရွိၾကသည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား