ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဆက္ာ

နိဒါန္း

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသည္ RSC ႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီက မထြက္ခြာခင္ႏွင့္ ေရာက္ရွိၿပီးခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဘဝရပ္တည္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဗဟုသုတ၊ အရည္ေသြးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ကူညီၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ အသားက်ေစသည္။

အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္

 • ဖတ္ရႈ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  ဖတ္ရႈ
 • နားေထာင္ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  နားေထာင္
 • ၾကည့္ရႈ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္
  ၾကည့္ရႈ

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ အသိပညာ

 • ဖတ္ရႈ - ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ အသိပညာ
  ဖတ္ရႈ
 • နားေထာင္ - ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ အသိပညာ
  နားေထာင္

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းပညာေပးကို ၂ ႀကိမ္ လက္ခံရမည္။

ပထမအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ မထြက္ခြာမီ RSC မွ ကြၽမ္းက်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားက သင္ၾကားေပးသည္။ ထိုယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို လက္ေတြ႕က်က် သိျမင္ေစျခင္းျဖင့္ သင္အေျခက်ေအာင္ ကူညီေပးသည္။ မွန္ကန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ႀကဳံေတြ႕ရမည့္အရာမ်ားကို ႀကိဳသိေစသည္။ ခရီးသြားရန္အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ေပးသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရး ေအဂ်င္စီမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သင္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းကို သင္ၾကားေပးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အေျခခ်႐ုံးမ်ားက အသိုင္းအဝိုင္း မိတ္ဆက္ျခင္း ဟု ေခၚသည္။ ဤယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္းပညာေပးသည္ သြားလာေနထိုင္ပုံ၊ အလုပ္ရွာပုံ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ၾကားသည္။

မထြက္ခြာခင္ႏွင့္ ေရာက္ရွိၿပီးခ်ိန္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္းပညာေပး ၂ ခုလုံးသည္ အေရးပါၿပီး သင့္ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ အဆင္ေျပေစသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းကို ဘာသာျပန္ျဖင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံသူအုပ္စုလိုက္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ သင္ၾကားေပးသည္။ လိုအပ္ပါက တစ္ေယာက္ခ်င္း သင္ေပးသည္။

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းကို သင္ လ်င္ျမန္စြာ ကိုယ့္အားကိုကိုးရန္ ကူညီႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားသည္။
ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသင္တန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။

 • အလုပ္အကိုင္
 • ေနထိုင္ေရး
 • ပညာေရး
 • ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီ
 • က်န္းမာေရး
 • ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း
 • လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား
 • အဂၤလိပ္စာသင္ျခင္း
 • ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲျခင္း
 • သြားလာေရး
 • ယဥ္ေက်းမႈညႇိႏႈိင္းျခင္း

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား