ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဆက္ာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အလုပ္အကိုင္

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အလုပ္အကိုင္

 • ဖတ္ရႈ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အလုပ္အကိုင္
  ဖတ္ရႈ
 • နားေထာင္ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အလုပ္အကိုင္
  နားေထာင္
 • ၾကည့္ရႈ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အလုပ္အကိုင္
  ၾကည့္ရႈ

ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္

 • ဖတ္ရႈ - ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္
  ဖတ္ရႈ
 • နားေထာင္ - ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္
  နားေထာင္
 • ၾကည့္ရႈ - ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္
  ၾကည့္ရႈ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အလုပ္အကိုင္သည္ အထူးအေရး ႀကီးပါသည္။ အလုပ္ရွာျခင္း၊ အလုပ္ရျခင္းႏွင့္ တည္ၿမဲျခင္းက သင့္မိသားစု၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ေနေရးထိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္မႈအတြက္ အျမန္ဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီက သင့္အား အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကူညီခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ရွာေတြ႕ၿပီး တည္ၿမဲရန္ သင္ကအဓိက က်ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ အျမန္ဆုံး တက္ႂကြစြာ အလုပ္ရွာရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။

အလုပ္ရွာေဖြျခင္း

က်ား၊ မ မေ႐ြး အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အၾကား အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူတိုင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါက အလုပ္တစ္ခု ဦးစားေပးရွာေဖြသင့္ပါသည္။ အလုပ္ရွိပါက သင့္ကိုယ္သင္ေရာ၊ သင့္မိသားစုကိုပါ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ အေထာက္အပံ့က အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြပမာဏ ကန႔္သတ္ခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ အျမန္ဆုံး အလုပ္ရွာရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

အစိုးရကျဖစ္ေစ၊ သင့္ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီက ျဖစ္ေစ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ အာမခံျခင္း မရွိပါ။ အလုပ္ရရန္ သီတင္းပတ္မ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာႏိုင္ၿပီး အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမ်ားစြာ ေျဖရႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္ရွာရန္ႏွင့္ အေမးမ်ားေသာ အင္တာဗ်ဴးလမ္းၫႊန္မ်ား ေလ့လာရန္အတြက္ သင့္အလုပ္အကိုင္ေရးရာကြၽမ္းက်င္သူႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

သင့္အားကမ္းလွမ္းေသာ ပထမဆုံးအလုပ္ကို သင့္နယ္ပယ္တြင္ လစာအမ်ားႀကီး မေပးသည့္တိုင္ လက္ခံမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။ သို႔မွသာ အလုပ္အကိုင္ရာဇဝင္ ရရွိကာ သင့္မိသားစုကို စတင္ ပံ့ပိုးႏိုင္ပါမည္။ ကမ္းလွမ္းသည့္အလုပ္ကို လက္မခံပါက အစိုးရ အေထာက္အပံ့ကို ဆုံးရႈံးႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အလုပ္တစ္ခု တည္းကို ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားစြာ ရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ နယ္ပယ္သစ္တစ္ခုရွိ အေျခခံအဆင့္အလုပ္ကို လက္ခံလိုစိတ္ ရွိရန္အေရးႀကီးပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ရာဇဝင္ေကာင္း ရရွိေအာင္ ထိုအလုပ္တြင္ အနည္းဆုံး ၆ လ လုပ္ကိုင္သင့္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အလုပ္အကိုင္ ယဥ္ေက်းမႈ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အလုပ္ႀကိဳးစားသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းရွိသည့္တိုင္းျပည္ဟု သိထားၾကပါသည္။ ပိုေကာင္းၿပီး လစာပိုမ်ားေသာ အလုပ္ရရန္အတြက္ အဂၤလိပ္လို ေျပာႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္၊ ေရးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ား ေလ့လာရန္ လိုပါမည္။ သင့္ႏိုင္ငံတြင္ သီးျခားကြၽမ္းက်င္ပညာရပ္ တစ္ခု သင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထိုအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ သင္တန္းတက္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရယူရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးပါ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုပ္သားအင္အား၏ ထက္ဝက္ရွိကာ ရာထူးအဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ အလုပ္လုပ္ကာ အမ်ိဳးသားအလုပ္သမားမ်ားကိုပင္ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ ရွိပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္နာရီႏွင့္ လုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ကန႔္သတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ၾကပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူငယ္ လုပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေသာဥပေဒမ်ား ရွိပါသည္။

အလုပ္ခန႔္ထားမႈ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားက အလုပ္ခြင္၌ အခြင့္အေရးမ်ားေရာ တာဝန္မ်ားပါ ရွိပါသည္။ သင့္အလုပ္ အတြက္ လုပ္ခရပိုင္ခြင့္ရွိသလို အလုပ္အကိုင္ ဥပေဒမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအား စိတ္မခ်ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သင္က အခြန္ေဆာင္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

သင္က ဒုကၡသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္သည္ သင့္အား ခြဲျခားဆက္ဆံ၍ မရသလို သင့္အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊ မ်ိဳးႏြယ္စု သို႔မဟုတ္ မူလႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လိင္ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈေၾကာင့္ သင့္အား အလုပ္မေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာထူးတိုးမေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္၍မရပါ။ သို႔ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းရွိ အခ်ိဳ႕အလုပ္မ်ားမွာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား သာလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ေစာ္ကားမႈမရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရွိပါသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈသည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အေနအထိုင္ခက္ျခင္း ျဖစ္ေစေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူတစ္ခုခု ျဖစ္ၿပီး ၎ကိုအလုပ္ခြင္တြင္ သည္းမခံႏိုင္ပါ။

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္ အကူအညီရရွိမည္လား။

သင္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခံရေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီက သင့္အား အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ရွာေတြ႕ၿပီးတည္ၿမဲရန္ သင္ကအဓိက က်ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အလုပ္ရွာရန္ အေရးႀကီးၿပီး သင့္ပထမဆုံးအလုပ္က သင့္ေနရပ္ႏိုင္ငံရွိ သင့္အလုပ္ကဲ့သို႔ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တူခ်င္မွ တူပါလိမ့္မည္။ အေျခခံအဆင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မဟုတ္ေသာ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သလို ယာယီ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ပိုင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္မႈစရိတ္ ႀကီးျမင့္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ အိမ္ျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ တစ္ခါတစ္ရံ လိုအပ္ပါသည္။

အလုပ္ကို ဘယ္လိုသြားရမလဲ။

အေမရိကန္ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားစုတြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ရွိပါသည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး အစီအစဥ္တြင္ ကားမ်ားစီစဥ္ေပးထားမႈ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ပထမဆုံး အလုပ္ကိုသြားရန္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို အားထားရႏိုင္ပါသည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား