ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဆက္ာ

ပညာေရး

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

သန္စြမ္းမႈ၊ က်ား/မ၊ အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္သက္မႈ၊ လူမႈေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကေလးတိုင္း ပညာသင္ႏိုင္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ပညာေရး

 • ဖတ္ရႈ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ပညာေရး
  ဖတ္ရႈ
 • နားေထာင္ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ပညာေရး
  နားေထာင္
 • ၾကည့္ရႈ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ပညာေရး
  ၾကည့္ရႈ

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ အသိပညာ

 • နားေထာင္ - ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ အသိပညာ
  နားေထာင္
 • ဖတ္ရႈ - ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ အသိပညာ
  ဖတ္ရႈ

သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းတြင္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း

 • ၾကည့္ရႈ - သင္းကကလ်ားအမ်ားကးက္မင္း်ားတြင္ပပု်ားကးပ်ားးျခင္း်ား
  ၾကည့္ရႈ

အစိုးရေက်ာင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ အစိုးရေက်ာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္ အခြန္မ်ား ရွိသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္အ႐ြယ္ ေရာက္ရွိလာေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း မျဖစ္မေနတက္ရသည္။ ေက်ာင္း မျဖစ္မေန တက္ရသည့္ အသက္ကို ျပည္နယ္တစ္ခုစီအလိုက္ ျပဌာန္းထားသည္။ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းပုံမွန္တက္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ရသည္။

ကေလးႏွင့္ လူငယ္

အစိုးရေက်ာင္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ  ဘာသာေရးသတ္မွတ္မႈ မရွိပါ။ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဘာသာေရးသတ္မွတ္မႈ ရွိသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသည္ အလြန္ေစ်းႀကီးေသာ က်ဴရွင္စရိတ္ရွိသည္။

အေမရိကန္တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအဆင့္ ၄ ခု ရွိသည္။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး တစ္ခန္းတည္း အတူတူတက္ရသည္။

မူႀကိဳေက်ာင္း။ ။အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ မလိုအပ္ေပ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အခမဲ့မဟုတ္ေပ။

မူလတန္းေက်ာင္း။ ။သူငယ္တန္း (အသက္ ၅ ႏွစ္) မွ စၿပီး ၅ တန္း သို႔ ၆ တန္းထိ ရွိသည္။ (အသက္ ၁၂ ႏွစ္)

အလယ္တန္း သို႔ အထက္တန္းငယ္။ ။၆ တန္း သို႔ ၇ တန္းမွ ၈ တန္း သို႔ ၉ တန္းအထိ ပါဝင္သည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ မွ ၁၄ ႏွစ္အထိ ျဖစ္သည္။

အထက္တန္း။ ။၉ တန္း သို႔ ၁၀ တန္းမွ ၁၂ တန္း (အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ) ပါဝင္သည္။ ဤအတန္း ၿပီးေျမာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထက္တန္းဒီပလိုမာ ရရွိသည္။

အထက္တန္းဒီပလိုမာ ရရွိၿပီး စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေကာလိပ္ သို႔ တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ပညာေရးသည္ အခမဲ့မဟုတ္ပါ။ ဒုတိယလိုက္ေသာ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္း တက္ႏိုင္ၿပီး ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားထက္ ေစ်းသက္သာသည္။

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား

လူတစ္ေယာက္သည္ အသစ္မ်ားကို သင္ယူရန္ မႀကီးလြန္း မငယ္လြန္းဟု အေမရိကန္မ်ားက ယုံၾကည္ ၾကသည္။ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ငယ္႐ြယ္ေသာ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားသည္ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ ပညာသင္ရသည့္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ လိုသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွာ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ၿပီး အခ်ိန္ပိုင္း ေက်ာင္းတက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး သူမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးၾကသည္။

 • အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ စာေပသင္တန္းမ်ား
 • ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ား ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား
 • အထက္တန္းဒီပလိုမာ မရွိေသာ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ General Education Development (GED) ဒီပလိုမာ
 • သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နည္းပညာေက်ာင္းမ်ား
 • လူမႈေကာလိပ္မ်ား (မ်ားေသာအားျဖင့္ ၂ ႏွစ္ ပ႐ိုဂရမ္)
 • ေကာလိပ္ သို႔ တကၠသိုလ္ (မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄ ႏွစ္ ပ႐ိုဂရမ္)
 • နယ္ပယ္အေျမာက္အျမားရွိ အဆင့္ျမင့္ဘြဲ႕ေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ား

ဤသင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္။ မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးလိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ညႇိျခင္း

အေမရိကန္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အျခားႏို္င္ငံမ်ားတြင္ သုံးေသာ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စာသင္ခန္းပတ္ဝန္းက်င္ ရွိသည္။ မူလေတြးေတာျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အားစိုက္မႈ အေပၚတြင္ ျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးျဖစ္လာသည္။ အုပ္စုလိုက္အလုပ္သည္ အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ေအာင္ျမင္မႈေပၚ မူတည္ၿပီး အကဲျဖတ္သည္။

မိဘမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာ မကြၽမ္းက်င္လွ်င္ေတာင္ သားသမီးမ်ားကို ကူညီၿပီး ပံ့ပိုးစရာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမိဘမ်ား သားသမီးပညာေရးအတြက္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ

 • ေက်ာင္းမစခင္ ေႏြရာသီတြင္ ေက်ာင္းကို လွည့္ပတ္ျပသျခင္းရွိမရွိ စုံစမ္းပါ။
 • သင့္ကေလးကို ေက်ာင္းမွာ ဘာသင္ရလဲဟု ျပန္ေမးပါ။
 • သင့္ကေလးကို assignment စာအုပ္ သို႔ အိမ္စာ ဘာပါလဲဟု ေမးပါ။
 • သင့္ကေလးေက်ာင္းတြင္ ESL အတန္းရွိပါက တက္ခိုင္းပါ။
 • မိဘဆရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္ပါ။
 • ေက်ာင္းအားကစားအသင္း သို႔ အႏုပညာအသင္းစေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကူညီပါ။
 • သင့္ကေလး၏ စာသင္ခန္းတြင္ ကူညီပါ။
 • သင့္ကေလးကို ဘတ္စ္ကား သို႔ ေက်ာင္းသို႔ လိုက္ပို႔ပါ။
 • သင့္ကေလးကို အိမ္စာအတူလုပ္ေပးပါ။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား