ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဆက္ာ

ယဥ္ေက်းမႈ ညႇိျခင္း

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈ ညႇိျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာမည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမ်ားအတြက္ ကြဲျပားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္သို႔ ကူးေျပာင္းစဥ္တြင္ အခ်ိဳ႕အဆင့္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္။

မိခင္ႏိုင္ငံကို စြန႔္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားတြင္ အေျခခ်သည့္ အျခားလူမ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသစ္တြင္ ေနသားက်ေအာင္ ႀကိဳးစားရာတြင္ စိတ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ဤခံစားခ်က္မ်ားသည္ ပုံမွန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာ သည္ႏွင့္အမွ် ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္တြင္ ေနသားက်ရန္ ၂ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ လိုအပ္သည္။ သင့္ကို ကူညီသူမ်ားႏွင့္ အတူ လုပ္ရမည္ဆိုပါက သင့္ ညႇိႏႈိုင္းမႈ ပိုလြယ္မည္။ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့ေအာင္ ေနျခင္းတို႔က ပိုလြယ္ေစမည္။ အလုပ္ရွာၿပီး အဂၤလိပ္စာ သင္ျခင္းက သင့္ကို ကူညီလိမ့္မည္။ ယဥ္ေက်းမႈသစ္တြင္ ေနရန္ သင္ယူျခင္းသည္ မလြယ္ကူပါ။ သို႔ေသာ္ အသစ္မ်ားကို သင္ယူၿပီး အရည္အေသြးသစ္မ်ား ရရွိေသာေၾကာင့္ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ညႇိျခင္း U ေကြ႕

ေနသားက်ေအာင္ ႀကိဳးစားဆဲကာလတြင္ ေတြ႕ရႏိုင္ေသာ အဆင့္မ်ားမွာ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီး၊ ယဥ္ေက်းမႈေလွ်ာ့ခ္ရျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ သာလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

 • ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအဆင့္
  သင့္တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း ခံစားခ်က္မ်ားရွိသည္။ အရာအားလုံး အသစ္ျဖစ္ၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းသည္။ ေနရာသစ္ ေရာက္ခါစတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္သည္။
 • ယဥ္ေက်းမႈေလွ်ာ့ခ္ရျခင္းအဆင့္
  မတူညီေသာ ေနရာသို႔ အသစ္ေရာက္ရွိလာသူအျဖစ္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
 • လိုက္ေလ်ာညီေထြအဆင့္
  ယဥ္ေက်းမႈေလွ်ာ့ခ္ရျခင္းမွ အနည္ထိုင္လာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္သစ္တြင္ ယုံၾကည္မႈရွိၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္လာသည္။
 • သာလြန္ျခင္းအဆင့္
  ခက္ခဲမႈ ရံဖန္ရံခါ ရွိေသာ္လည္း ဘဝသစ္တြင္ အဆင္ေျပလာသည္။

ယဥ္ေက်းမႈေလွ်ာ့ခ္ရျခင္းမွ သက္သာရန္ သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ျခင္း၊ အားကစားလုပ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး လိုက္စားျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ သင္ သို႔ သင့္မိသားစုဝင္ တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ အေမရိကန္တြင္ ဘဝသစ္စသည့္ စိတ္ေသာကမ်ားကို မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါက အကူအညီရွာပါ။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈပြဲမ်ား တက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ အေမရိကန္တြင္ ေနသားက်ေအာင္ ကူညီေပးသည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ သင့္လူမ်ိဳး သို႔ ဘာသာတူသူမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ရသည္ မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၿပီး အဂၤလိပ္ စကားေျပာ ေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။ အေျခက်ေရးေအဂ်င္စီ ဝန္ထမ္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ကို ေလ့လာရန္ ကူညီလိမ့္မည္။ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ လည္း ေလ့လာပါ။

မိသားစု ဒိုင္းနမစ္

အေျခခ်ျခင္းသည္ မိသားစု၏ အေရးပါမႈကို ေျပာင္းလဲေစသည္။ မိသားစု၏ အေရးပါမႈကို ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေစသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကို လက္ခံႏိုင္မည့္ က်န္းမာေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္။ မိသားစုဝင္အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ခံစားခ်က္ တစ္ေယာက္သိေစရန္ ပြင့္လင္း႐ိုးသားစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံပါ။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားက သူတို႔ထက္ ပိုျမန္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအသစ္တြင္ ေနသားက်သည့္အတြက္ စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ရမည္။ သူတို႔ သားသမီးမ်ားလုပ္သည့္ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားႏွင့္ ေျပာေသာအရာမ်ားကို ႀကိဳက္မည္မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ မိဘက်င့္ဝတ္မ်ားသည္ အေမရိကန္တြင္ လက္မခံ သလို တရားမဝင္ပါ။ သင့္္မိသားစုႏွင့္ သားသမီး အတြက္ စိုးရိမ္ပါက အေျခက်ေရးေအဂ်င္စီမွ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ေျပာပါ။ သူတို႔သည္ သင့္ကို မိသားစုႏွင့္ ျပန္အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီလိမ့္မည္။

အေမရိကန္တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပုံစံမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ဘာသာေရးရႈေထာင့္မ်ား၊ အျခားယုံၾကည္မႈမ်ား ရွိေသာ လူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ျဖန႔္က်က္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈပုံစံႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေနာက္ခံကို မၾကည့္ဘဲ ေလးစားမႈ ထားျခင္းသည္ အေမရိကန္အမ်ားစုအတြက္ အေရးႀကီးေသာ တန္ဖိုးျဖစ္သည္။ သင္ႏွင့္ မတူညီေသာသူမ်ားကို သင္လည္း ေလးစားရမည္။ သူတို႔ဆီမွလည္း သင့္အေပၚ ေလးစားမႈကို ျပန္ေမွ်ာ္မွန္းရမည္။

သင့္႐ိုးရာအေလ့အက်င့္အခ်ိဳ႕သည္ အေမရိကန္ အမ်ားစုအတြက္ ကြဲျပားေနလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ လက္မခံသလို တရားမဝင္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေမရိကန္မ်ားသည္ အျခားယဥ္ေက်းမႈ မ်ားကို လက္ခံေသာ္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေျခခံတန္ဖိုးမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားရွိသည္။

 • ကိုယ္တိုင္ၿခိဳးျခံႏိုင္ၿပီး ေထာက္ခံႏိုင္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈသည္ အေမရိကန္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္ေနသားက်မႈဗဟို ျဖစ္သည္။
 • အေမရိကန္မ်ားသည္ လိင္တန္းတူေပးၿပီး အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးသည္။
 • အလုပ္ကိစၥျဖစ္ေစ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျဖစ္ေစ အခ်ိန္အတိအက် ေရာက္ရသည္။ ေနာက္က်ျခင္းသည္ ေလးစားမႈမရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ ေနာက္က်ျခင္းသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ရွိသည္။ အလုပ္ေနာက္က်လွ်င္ အလုပ္ျပဳတ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္ကိစၥ ေျပာစရာရွိသူ၊ ဆရာဝန္၊ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရန္ ေနာက္က်ပါက ခ်ိန္းထားတာပ်က္ႏိုင္သည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား