ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဆက္ာ

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

  • ဖတ္ရႈ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
    ဖတ္ရႈ
  • နားေထာင္ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
    နားေထာင္

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းရွိ လူမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကူညီမႈ၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ သို႔ ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ အစိုးရ၊ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံ့သည္။

အစိုးရကူညီမႈ

အစိုးရလူမႈေရးလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ လူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည္။ သူတို႔သည္ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ား၊ အိမ္ေျခမဲ့မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားစေသာ အကူအညီ လိုအပ္သူမ်ားကို ကူညီသည္။ အစိုးရအစီအစဥ္ မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားကို ကူညီေသာ အစိုးရအစီအစဥ္မ်ားမွာ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မ်ား

အလုပ္ရွာရန္ ခက္ခဲေနေသာ လူမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ ၂ ခု သည္ ယာယီေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေပးသည္။ ကေလးရွိေသာ မိဘမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ မိသားစုမ်ား ယာယီေထာက္ပံ့မႈ (TANF) ႏွင့္ ကေလးမရွိေသာ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားႏွင့္ လူလြတ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားအတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံသူ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ (RCA)။

ျဖည့္စြက္အာဟာရေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္ (SNAP)

ဤအစီအစဥ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဝင္ေငြနည္းေသာ လူမ်ားကို အစားအစာဝယ္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ လူတစ္ေယာက္ကို တစ္လလွ်င္ အစားအစာဝယ္ရန္ အေႂကြးကတ္ေပးထားသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားသည္ ေဒသတြင္း အစိုးရ႐ုံးတြင္ အစားအစာေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ သည္။ ေထာက္ပံ့ေသာပမာဏသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြာျခားမႈရွိၿပီး မိသားစုဝင္ အေရအတြက္ႏွင့္ ဝင္ေငြေပၚမူတည္သည္။

ျဖည့္စြက္လုံျခံဳေရးဝင္ေငြ (SSI)

မသန္စြမ္းသူ သို႔ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္သူ သို႔ ဝင္ေငြနည္းသူ သို႔ မရွိသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ကေလးေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ သို႔ အလုပ္ရွာႏိုင္ရန္ အခမဲ့ သို႔ ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ ေပးသည္။

အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ လူတိုင္း ရရွိႏိုင္ေသာ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိသည္။

အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအနက္ အနည္းငယ္ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၉၁၁

အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးတြင္ မီးသတ္ဌာနမ်ားရွိၿပီး အေရးေပၚက်န္းမာေရးကုသမႈမ်ား ရွိသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ အကူအညီရရန္ ဖုန္းတြင္ ၉၁၁ ကို ႏွိပ္ၿပီး လိုအပ္ရာ (“ရဲ”၊ “မီးသတ္”၊ “ေဆး႐ုံကား”) ႏွင့္ သင့္တည္ေနရာကို ေျပာလိုက္ပါ။ ျပႆနာကို အဂၤလိပ္လို မေျပာတတ္ပါက “Help” သို႔ ”Emergency” ဟု ေျပာၿပီး ဖုန္းမခ်ပါႏွင့္။ ဖုန္းလိုင္း ပြင့္ေနပါက သင့္တည္ေနရာကို တစ္ဖက္မွ သိႏိုင္သည္။

ရဲ

ရဲအရာရွိမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူကို ကာကြယ္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လူထုကို ကူညီသည္။ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္က သင့္ဆီလာၿပီး ရပ္ခိုင္းပါက ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ပါ။ အရာရွိေျပာသည့္အတိုင္း လိုက္နာၿပီး ေလးစားပါ။ ရဲႏွင့္ စကားမေျပာတတ္ပါက စကားျပန္တစ္ေယာက္ေခၚခိုင္းၿပီး စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္ပါ။ ေျပာႏိုင္လွ်င္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရး ေအဂ်င္စီကို ဆက္သြယ္ၿပီး အကူအညီေတာင္းပါ။

စာၾကည့္တိုက္မ်ား

အမ်ားသုံး စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ အခမဲ့ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ စီဒီမ်ား၊ ဒီဗြီဒီမ်ားစေသာ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ား ရွိသည္။ ပစၥည္းမ်ားကို စာၾကည့္တိုက္ျပင္ပသို႔ ထုတ္ယူရန္ စာၾကည့္တိုက္ကတ္ ေလွ်ာက္ရသည္။ စာၾကည့္တိုက္ မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ စာဖတ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့က်င့္ျခင္း စေသာ အတန္းမ်ားရွိသည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ားအသုံးျပဳရန္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားရွိသည္။

ပန္းျခံမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖရာေနရာမ်ား

ေဒသတြင္း ပန္းျခံမ်ားသည္ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ရန္ေနရာ၊ ကစားကြင္းႏွင့္ အားကစားကြင္းတို႔ ရွိသည္။ ပန္းျခံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လည္ပတ္သူမ်ား လုပ္ရ မလုပ္ရေသာ လိုက္နာခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ေဒသတြင္း ပန္းၿခံအမ်ားစုသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားပန္းျခံမ်ားသည္ ဝင္ေၾကးေပးရသည္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ

အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လႉဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ ၾကသည္။ သူတို႔တြင္ အလုပ္ကို ႀကိဳျမင္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ရွိၿပီး သူတို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ တင္ျပရသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ အစိုးရႏွင့္ သီးျခားျဖစ္သည္။

ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔မွ တစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည္။

အမ်ိဳးသားအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGO)

NGO မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားမွ အစီအစဥ္ခ်သည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည္။ ပမာဏ၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားသည္ ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ကြာသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေပးသည္။

အႀကံေပးျခင္း

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈအေျခအေန ကူညီျခင္း

အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား

အလုုပ္အကိုင္မ်ား

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္လုပ္ငန္းမ်ား

လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBO)

ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းတြင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အပန္းေျဖျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည္။ သင့္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ CBO ၏ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးစု လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း (ECBO) ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕က အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္။

ယုံၾကည္မႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (FBO)

FBO တြင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဝတ္ျပဳ ေနရာမ်ား ပါဝင္ၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္မႈ ရွင္သန္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရန္ပုံေငြလက္ခံရရွိထားေသာ FBO မ်ားစြာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ မည္သည့္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ မိသားစုအလိုက္ ကူညီရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕တြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ား ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕က အသုံးျပဳၿပီးေသာ အဝတ္အစားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားအား ေပးသည္။

ယခု စာမ်က္နာ ကို မ ေတြ႕ ရလွ်င္ PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

PDF ကို ေဒါင္းေလာ့ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

⇠ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား