အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုလႈံသူလက္ခံေရးပ႐ိုဂရမ္

အေမရိကန္အစိုးရ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါသည္

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဆက္ာ

အေမရိကန္ရွိ ဘ၀မ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုသည္.
COVID-19 အချက်အလက် ပိုမိုလေ့လာရန်
+