Porogaramu Yemerera Impunzi kuza kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika

Icyiciro cya 4: Ibiganiro bijyanye n’umuco

Icyiciro cya kane: Ibiganiro bijyanye n’umuco

 • Tega amatwi - Icyiciro cya kane: Ibiganiro bijyanye n’umuco
  Tega amatwi

Mbere y’uko uhaguruka werekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ikigo Gishinzwe Gutuza Impunzi kigusaba kwitabira ibiganiro bijyanye n’umuco aho uhabwa amakuru y’ingenzi yerekeranye n’urugendo rwo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo ushobora guhura nabyo ugezeyo.

Mu biganiro bijyanye n’umuco, uhabwa amakuru nyayo ajyanye n’umuco n’amategeko bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika; ibi bigufashagutuzwa neza witeguye. Ibiganiro bijyanye n’umuco bituma umenyera ukanitoza uko uzitwara nugera ahantu hashya. Gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwakira Impunzi yateguye integanyanyigisho y’ Ibiganiro bijyanye n’umuco ishingiye ku myaka myinshi y’ubunararibonye. Ibiganiro bijyanye n’umuco bitangwa n’abantu bavuga indimi zitandukanye kandi bava mu bwoko butandukanye, bakagufasha kwitegura ibibazo ushobora guhura nabyo ugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n’uko wabikemura.

IBIBAZO ABANTU BAKUNZE KUBAZA 

Ese ni ibiki nzahura nabyo mu Biganiro bijyanye n’umuco? 

Ibiganiro bijyanye n’umuco biba bigamije kugufasha kumenyera no gusobanukirwa ubuzima bushya ugiyemo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ngingo ziganirwaho hakubiyemo:

 • Uruhare rw’Ikigo Gishinzwe Gutuza Impunzi
 • Akazi
 • Icumbi
 • Uburezi
 • Ubuzima
 • Serivisi Zigenewe Abaturage
 • Uburenganzira n’inshingano
 • Kwiga icyongereza
 • Gucunga neza amafaranga
 • Gutwara abantu n’ibintu
 • Gutoza ibishya biri mu muco

Ese byagenda gute ntashoboye kwitabira Ibiganiro bijyanye n’umuco? 

Kugira  bikugirire akamaro, ni ngombwa kwitabira Ibiganiro bijyanye n’umuco no kubigiramo uruhare Ni ngombwa cyane ko imiryango yemerewe gutuzwa ibyitabira.

Bishobora kubaho ntushobore kwitabira bimwe muri ibi Biganiro bijyanye n’umuco. Iyo bibabayeho, uhabwa inyandiko igufasha kwitegura ubuzima bushya uzabamo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usabwa gusoma neza iyi nyandiko yose mbere y’uko uhaguruka. Uhabwa ibindi biganiro bijyanye n’umuco iyo ugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

 

⇠ Ibiri kuri Gahunda ya USRAP