Programme Américain d’Admission des Réfugiés

Kipindi cha 2: Mahojiano (entretien) ya USCIS

 

 

 

Kipindi cha 2: Interview ya USCIS

 • Kusikiya - Kipindi cha 2: Interview ya USCIS
  Kusikiya

Ikiwa kesi yako imepita kwa uchunguzi wausalama wa kwanza, utaitwa na RSC na kupangiwa kwa mahojiano (entretien) itakayo endeshwa na mufanyakazi wa serkali ya Marekani aliye funzwa kuaupekehe kwajili ya kazi za Services ya Immigration ya Marekani (USCIS), ao USCIS. ambayo ni Wizara wa Ndani ya Marekani, ao DHS. Watu wote kwa kesi yako wana takiwa kuhuzuriya kwa interview iyo.

Mufanyakazi wa USCIS ata ku uliza maswali nyingi zinazo fananaao ina karibiya kufanana ambazo mume kwisha kujibu kwa mahojiano (entretien) ya uchunguzi ya ku chagukiwa, na una takiwa ku eleza upya namna gani na sababu gani ume geuka mkimbizi. Wakati uta kutanana na mufanyakazi wa USCIS, uyu ata kuwa amesha soma kesi yako kwa ujumla ata na maelezo ulizo towa kwa interview yako ya kabla ya ku chaguliwa. Mufanya kazi wa USCIS ataendeleya kuchunguza maelezo ambazo umetowa na ata kuhuliza maswali zaidi kwaku amuwa yakuwa unakubaliwa kwa kuhamishwa (réinstallation). Ni jukumu yako kusema ukweli. Watakuuliza ulape kiyapo yakuwa yote utakayo sema kwa mazungumozo iyo ni kweli. Ombi lako ya kuhamishwa (réinstallation) Marekani ita amuliwa kufatana na ushuhuda wako na ushaidi unao patikana. Kwa kuitikiwa kama mukimbizi Marekani, unatakiwa kusema kweli. Kutokusema kweli, ina weza tuma ombi lako lina kataliwa.

Kama vile kwa Interview ya uchunguzi yaku kubaliwa, utafsiri uta tolewa na RSC. Wa tafsiri wa RSC niwa taalamu zaidi. Jukumu ya mtafisiri nikuku saidiya, wewe na ofisa wa USCIS, ku wasiliyana. Mtafsiri hata ongeza ao hata punguza kitu kwa maelezo yako. Wata rudiliya yote ambayo wewe na mufanyakazi wa USCIS muna zungumuza na hata badirisha kitu kwa maana ya maneno yako. Ikiwa una shakiya ukweli wa tafsiri, ujulishe mufanyakazi. Kwa wakati wote kwa muda wa interview iyo, una weza kuuliza ma swali ao kuomba mfanyakazi wa USCIS ku rudiliya ao kurudiliya kwa namna ingine swali ikiwa hauelewi ao ikiwa jambo fulani siyo wazi.

Ikiwa maelezo yako ya mawasiliyano, kama vile anwani, anwani ya mtandao, namba yako ya simu, ao mtandao mwengine, vime badirika tokeya mazungumuzo yako ya kabla yaku chaguliwa, una takiwa kuhakikisha maelezo yote mapya kwa wakati uhu. Ikiwa hauna alama ya vidole siku ya mazungumuzo yako ya kabla yaku chaguliwa, watu wote wa myaka 14 na zaidi wata tambulisha piya kwa wakati wa hayo matembezi.

USCIS ita chukuwa maamuzi ikiwa una kubaliwa kwa kwa kuhamiswha (réinstallation) Marekani. Wafanyakazi ao watafsiri wa RSC hawa uzuriyi kwa namna yeyote kwa mahamuzi hiyo. Hauta pata matokeyo ya hiyo interview siku una maliza interview yako. Mara USCIS ime chukuwa mahamuzi kufwatana na kesi yako, RSC itaku julisha mahamuzi hiyo. ita pokeya moja wa izi mahamuzi:

 1. Kesi lako lime kubaliwa kwa kwa kuhamishwa (reinstallation) Marekani;
 2. Kesi lako halikubaliwi kwa kuhamishwa (reinstallation) Marekani;
 3. Muda wa zaidi ni muhimu kwaku chunguza ikiwa unaweza kubaliwa.

Ikiwa ume julishwa kuwa kesi lako limekubaliwa ao yakuwa unakuwa na haja wa muda zaidi kwaku chukuwa mahamuzi, ombi lako lita zidi ku endeleya katika mwendo. Mahamuzi ya kesi inaweza badirika muda wowote.

SWALI ZINAZO ULIZWA KILA MARA

Nini nina takiwa ku leta wakati na kuja kwa interview ya USCIS?

Kuja kwa mahojiano (entretien) yako USCIS na vikartasi vyote vya vitambulisho vyako na vya kila mwana memba wa familia kwa kesi yako unavyo kuwa navyo, atakama ume kwisha ku leta vikartasi kwa interview ya uchunguzi. Unatakiwa ku leta vikartasi vyote vya sili ao ikiwa hauna tena vya asili, leta vikartasi nakala.

Ona horoza ya vikartasi ambazo zina weza kuwa muhimu kwa interview yako na USCIS:

 • Sertifiketi / kitambulisho / ao ki kartasi kya kuandikishwa ca wakimbizi wa UNHCR
  Passport ao vikartasi vya safari (pamoja na kile ambaco kime pita na wakati)
  Kitambulishwo ca inchi
  Sertifiketi ya urahiya
  Kitambulisho wa muda kya wagenyi
  Sertifiketi ca kuzaliwa
  Vikartasi vya ndowa
  Vikartasi vya kuhachana kwa ndowa
  Vikartasi vya ulinzi watoto
  Vikartasi vya kukubali watoto
  Sertifiketi ya kifo , ikiwa ni ya muhimu kwa ombi kuhusu mateso
  Vitambulisho vya dini (ubatizo, ndowa, sertifiketi ya muda kwa ndowa, kifo )
  Vikartasi vya kazi, ikiwa ni muhimu kwa ombi ya ukimbizi.
  Vikartasi ao cheti za elimu
  Vikartasi vya matibabu vya muhimu (dawa zilizo andikwa)
  Vikartasi vya matibabu pamoja na tarehe ya mwisho ikikuwa ni ujauzito
  Baruwa ya vitisho
  Baruwa ya kwalikwa na polisi ama jeshi, kartasi ya sheriya kwajili ya makosa ambazo una shitakiwa ama una ukumiwa popote ulimwenguni
  Utangazaji kupitiya vyombo vya habari kuhusu kesi yako (makala za gazeti au ujumbe kwenye mutandao ambao niya muhimu)
  Vitabu vya kijeshi na vikartasi vingine kama kadi za kitambulisho, vyeti, kutokwa kijeshi, au kibali cha kubeba silaha
  Certifiketi ya musalaba mwekundu (Croix Rouge) (ikiwa ume andikwa kama mufungwa wa vita)
  Baruwa ya pendekezo, ikiwa ina stahili kwa ombi yako
  Jina, anuani, na namba ya simu (ya ma rafiki na familia wanao ishi tayari Marekani)

Je! Ni tegemeye nini wakati wa mahojiano (entretien) yangu ya USCIS?

Una weza ngoja muda mwingi kwenye RSC, kabla na baada mahojiano yako. Wafanyakazi wa RSC wata fanya wakati ule uwe bora iwezekanavyo, lakini uvumilivu wako kuta tufuraisha. Ikiwa una maswali ao pendekezo wakati una ngoja, tafazali uya julishe kwa wafanyakazi wa RSC ao kwa mulinzi wa usalama kwa chumba chaku ngojeya.

Watoto wako awawezi kuachwa bila ulienzi kwa wakati wote. Tafazali ulete chakula kwajili ya watoto wako, nguwo zakubadirisha (ikiwa ni muhimu), na vitu vyaku chezesha ao vinginevyo kwaku wa tuliza.

Uta sindikizwa toka chumba cha kungojeya hadi nafasi ya interview na mutafsiri ao mufanyakazi wa RSC. Unatakiwa ku juwa yakuwa watafsiri walitolewa amri yakuto kuzungumuza na wewe kuhusu kesi yako. Julisha tafazali ombi zako zote kwa musaidizi waki jamii au kwa mfanya kazi wa USCIS.

Kwa nani nita zungumuziya habari yangu ya ukimbizi?

Uta ojiyana na mumoja wa wafanyakazi aliye funzwa vizuri na USCIS. Ili wafanyakazi hawa wapate kuchukuwa maamuzi kuhusu kuitika uhamishaji (réinstallation) wako, unatakiwa kujibu kwa maswali mengi. Tuna elewa yakuwa maswali fulani yana weza kuwa ngumu kwako kujibu. Tuna furaishwa na uvumilivu yako kwa mwendo uhu.

Kutakuwa mtafsiri ndani ya chumba pamoja na wewe. Jukumu la mtafsiri nikuku saidiya wewe na mtafsiri wa USCIS, ku wasiliyana. Mtafsiri hata ongeza wala hata punguza kitu kwa maelezo yako. Wata tafsiri yote ambayo wewe na mufanyakazi wa USCIS muna zungumuza na hata badiri maana ya maneno yako.

Je! Ni tegemeye nini baada ya mahojiano yangu na mufanyakazi wa USCIS?

Mara mahojiano (entretien) yenu kuisha, uta sindikizwa tena katika chumba chaku subiriya wakati ombi lako lina chunguzwa. Utajulishwa na mufanyakazi wa RSC wakati una toka kwa SRC ou kwa nafasi ya interview. Tafazali, usi ende kabla ku ambiliwa.

Matokeyo ya mazungumuzo yako ha wawezi kuya kujulisha baada ya mahojiano (entretien).. Ina weza pita myezi mingi kabla ujulishwe kuhusu matokeyo ya mahojiano (entretien) ya USCIS

Kutakuwa moja wa tokeyo tatu kisha mahojiano ya USCIS:

 1. Kesi lako lime kubaliwa kwa kuhamishwa (réinstallation) Marekani na mwendo utaendeleya kwa kipindi kifwatayo;
 2. Muda wa zaidi ni muhimu kwaku chunguza ikiwa unaweza kukubaliwa na kesi yako inaweza kuendeleya kwa kipindi kinacho fwata;
 3. Kesi lako halikubaliwi kwa kuhamishwa (réinstallation) Marekani; ikiwa una pata tokeyo hii, unaweza kubaliwa ku towa ombi ya marudiliyo. Ikiwa ndiyo, uta pokeya maelezo kuhusu namna yakuifanya wakati utajulishwa kuhusu iyi uhamuzi.

Wakandideti wote wana tiliwa kwa uchunguzi wa usalama kwa muda wote wa mwendo na mahamuzi zina weza badirika.

Kijitowa kawako hakuta saabwika ao kupoteya.

Kuna utafauti gani kati ya mahojiano (entretien) wa awali na mahojiano (entretien) wa USCIS?

Mahojiano ya kabla yaku chaguliwa ina ongozwa na msaadizi waki jamii, ambaye ni mfanya kazi wa RSC. Huyo si mufanyakazi wa serkali ya Marekani. Kwa muda wa mahojiano ya kabla yaku kubaliwa, mfanyakazi (assistant social) wa RSC hukusanya maelezo ku fwatana na ombi na mwendo waku kubaliwa na ruhusa ya usalama autorisation sécuritaire naku andika maelezo yako kuhusu sababu zilizo tuma ukimbiye inchi yako ya asili. RSC na USCIS wana changiya maelezo zilizo kusanyiwa.

Wakati ya interview na USCIS, mufanyakazi wa USCIS ata chunguza maelezo alizo pewa mbele na ata uliza kila mwana memba wa kesi yako. Mufanyakazi wa USCIS na mshimamizi wake kwa makao makuu ya USCIS Washington DC, ita towa maamuzi kuhusu kukubaliwa kuhamishwa (réinstallation) Marekani kupitiya USRAP.

Wa saidizi waki jamii na watafsiri ni wa rasishaji, apana wanao chukuwa maamuzi. Maamuzi kuhusu ku itika ku shimikwa kwako Marekani ina chukuliwa na USCIS pekee. Wafanyakazi na watafsiri wa RSC hawa usishwi kwa uhamuzi huo.

⇠ Kila Kitu kuhusu USRAP