Programme Américain d’Admission des Réfugiés

Kipindi cha 1: Interview ya uchunguzi

 

 

 

Kipindi cha 1 : Interview ya uchunguzi

 • Kusikiya - Kipindi cha 1 : Interview ya uchunguzi
  Kusikiya

Mara unapokubaliwa kwa kuhamishwa (réinstallation) Marekani utaitwa kwakuzuriya kwa interview ya uchunguzi na Centre de Support pour la Réinstallation ao RSC la karibu la kwako. Serkali ya Marekani inatowa msaada ya kipesa kwa mashirika isiyo ya Kiserikali zinazo tumika na RSC.

Mfanyakazi wa RSC (Assistant Social) atachunguza vitambulisho vyako na kuhunda dossier kwa hajili yako (na familia ako ikiwa mumetowa hombi pamoja). Atakuliza maswali muhimu kuhusu namna gani, na kwa sababu gani ume kimbiya inchi yako ya asili, na ataweka pamoja maelezo ya maisha yako ambao ni muhimu kwa ajili ya uchunguzi wa usalama mwanzoni. Atakuliza piya utowe maelezo kuhusu maisha ya ndugu na familia, ata kama hamuko pamoja. Mufanyakazi wa RSC ata kuchukuwa piya picha kwa muda wa mazungumuzo uwo.

Kisha Interview ya uchunguzi ya ku chaguliwa, maelezo yako yatatumwa kwa shirika zengine za ki serkali ya Marekani kwa uchunguzi wa usalama. Izo shirika zita chunguza ikiwa maelezo ambao umetowa ili kuhakikisha ya kuwa ni kweli na sahii. Mara nyingine, kukubali kwa autorisation sécuritaire inaweza ku chukuwa miezi na kwa wakati fulani, aiwezi kuhurusiwa na serkali ya Marekani.

Mfanyakazi wa RSC ana ruhusishwa naku weka pamoja maelezo kuhusu ombi lako la kuhamishwa (réinstallation) Marekani kama vile mukimbizi. Kwa muda wa Interview ya uchunguzi ya ku chaguliwa mufanya kazi wa jamii ata andika maelezo yako kuhusu sababu zinazo fanya utoke inchi yako na kwasababu gani unazani yakuwa auwezi kurudiya kwa inchi yako sasa.

Ikiwa Mfanyakazi h asemi lugha yako, utapewa mutafsiri wa RSC. Watafsiri wa RSC ni wa taalamu kabisa. Jukumu ya mutafsiri nikukusaidiya wewe na assistant social kwakuojiyana. Mutafsiri hata ongeza ao hata punguza kitu kwa maelezo yako. Wata tafsiri maelezo yote ambao wewe na Assistant Social munazungumuza na hata badiri kitu kwa maneno yako. Ikiwa unakuwa na wasiwasi kuhusu utafsiri, tafazali uijulishe. Kwa wakati wote wa iyo interview, una weza kuhuliza maswali ao kuhuliza assistant social, ao arudiliye swali kwa namna ingine, ao ikiwa aukuyelewa, ao ikiwa kitu fulani sii kamili. Unaweza piya ku ambiya mfanyakazi kama haujisikiye vizuri awo ha uwelewani vizuri na mtasfiri.

Ni mapashwa yako kuwa mukweli. Unatakiwa kuwa sahii na mukweli kwa kila maelezo. Usi pangiliye isiyo ukweli jibu zako. Ikiwa aujuwi jibu kwa swali moja, unatakiwa kusema kuwa auijuwe. Jibu zako zinatakiwa kuwa sahii na kamili uwezekanavyo. Assistant Social, ata andika namba ya kesi yako ya ukimbizi na kibinafsi sababu zilizo kusukuma kutoka inchi yako na kukataha kurudi umo. Maelezo iyo itawekwa kwa kesi yako, ambao itatolewa kwa Services ya Immigration ya Marekani, ao USCIS.

Siri: Interview yenu yote na assistant social wa RSC itawekwa kama siri na kwa faida tuu ya kuhamishwa (réinstallation) wa Marekani. Watafsiri wapakiwako wa kuchunga maelezo mulio zungumuziya kwa interview na assistant social na watafsiri wa RSC awa wezi saidiya lolote kwa mwisho ya mambo yako. Ni USCIS tuu ina weza kuamuwa ikiwa una itikiwa uwamisho.

MASWALI ZINAZO ULIZWA MARA NYINGI

Nini natakiwa kuleta wakati nakuya kwa Interview ya uchunguzi ya kuchaguliwa?

Kuja kwa interview yako kabla ya kuchaguliwa na vi kartasi vyako vyote vya utambulisho ambazo unakuwa nazo kwa ajili yako na kila mwana memba wa familia kwa kesi yako. Kama vile mukimbizi, vikartasi vyako vingi vya kibinafsi vinaweza kuwa vilipoteya ama kuharibika kitu ambaco kinaeleweka. Assistant social wako wa ujamihi ata kujulisha ikiwa maelezo mengi ni muhimu. Una takiwa kuleta ya sili na vikartasi vyote unavyo kuwa na vyo; ikiwa auna za kweli za kwanza, unatakiwa kuleta vi kartasi vyote unazo kuwa na vyo.

Ona rohosa za vikartasi ambazo zina weza kukusaidiya muda wa Interview ya uchunguzi kuchaguliwa. Ikiwa una kuwa nazo, unatakiwa kuleta za kwanza ao zilizo zidishwa pamoja na wewe kwa mupango wa kuhonana:

 • Sertifiketi / kitambulisho / ao ki kartasi kya kuandikishwa kya wakimbizi wa UNHCR
 • Passport ao vikartasi vya safari (pamoja na yile ambakyo kina pita wakati)
 • Kitambulishwo ca inchi
 • Sertifiketi kya urahiya
 • Carte d’identité temporaire ca wageni
 • Sertifiketi ca kuzaliwa
 • Vikartasi vya ndowa
 • Vikartasi vya kuhachana kya ndowa
 • Vikartasi vya kutunza watoto
 • Vikartasi vya ku kubali watoto
 • Sertifiketi kya kifu, ikiwa ni ya muhimu kwa hombi kuhusu mateso
 • Vitambulisho vya dini (ubatismo, ndowa, sertifiketi ya muda kya ndowa, kifwo)
 • Vikartasi vya kazi, ikiwa ni muhimu kwa hombi ya ukimbizi.
 • Vikartasi ao sheti za elimu
 • Vikartasi vya matibabu vya muhimu (dawa zilizo andikwa)
 • Vikartasi vya matibabo pamoja na tarehe ya muisho ikikuwa ni ujauzito
 • Baruwa ya vitisho
 • Baruwa ya kwalikwa na polisi ama jeshi, kartasi ya sheriya kwa jili ya makosa ambao una shitakiwa ama una okimiya popote  ulimwenguni
 • Vilivyo weka azarani kwa media kuhusu kesi yako (ikiwa ni taharifa ya habari ama ujumbe kwenye mutandao ambao niya muhimu)
 • Kitabu la jeshi na vikartasi vingine kama vile kitambulisho, sertifiketi, kujiojesha kijeshi, ao ruhusa yaku peleka sila
 • Sertifiketi ya musalaba mwekundu (ikiwa ume andikwa kama mufungwa wa vita)
 • Baruwa zakutumwa, ikiwa ina stahili kwa hombi yako
 • Jina, anuani, numba ya simu ( za ngungu ma marafiki wanaoishi tayari Marekani)

Nini ya weza tegemeya kuhusu interview ya ucunguzi?

Wakati utafika kwa RSC ao kwa nafasi ya interview, utapita kwa uchunguzi ya usalama kwa iyo chombo (inayo angaliya vyuma) na unatakiwa ku acha vyombo vyote, ata na simu kwa nafasi salama kwa muda utakayo piticha kwenye RSC.

Una weza ngoja muda mwingi kwenye RSC, ao kwa nafasi ya Interview ya kupokelewa. Wafanyakazi wa RSC wata fanya wakati ule uwe bora iwezekanavyo, lakini uvumilivu wako kuta tufuraisha. Ikiwa una maswali ao pendekezo wakati una ngoja, tafazali uyi julishe kwa wafanya kazi wa RSC ao kwa mulinzi wa usalama kwa chumba chaku ngojeya.

Watoto wako awawezi kuachwa bila ulenzi kwa wakati wote. Tafazali ulete chakula kwajili ya watoto wako, nguwo zakubadirisha (ikiwa ni muhimu), na vitu vyaku chezecha ao vinginevyo kwaku wa tuliza.

Siku ya interview ya uchunguzi, mfanyakazi wa RSC, ata chukuwa picha yako, urefu na unene. Mu fanayakazi USCIS ata chukuwa alama ya vidole vya kila muombaji wa miaka 14 na zaidi. Ile ina waza pitikana iyo siku ya Interview ya uchunguzi yaku chaguliwa ao siku ya interview yako na USCIS.

Uta sindikizwa toka chumba cha kungojeya hadi nafasi ya interview na mutafsiri ao mufanyakazi wa RSC. Unatakiwa ku juwa yakuwa watafsiri walitolewa amri yakuto kuzungumuza na wewe kuhusu kesi yako. Julisha tafazali ombi zako zote kwa musaidizi waki jamii. Wa assistants sociaux wa navaa kadi ya utambulisho wa RSC ili upate kuwa tambua kwa uraisi.

Je! Ni tegemeye nini wakati wa mahojiano (entretien) yangu ya awali?

Uta ojiyana na mumoja wa assistant social aliye funzwa vizuri na RSC. Na ana takiwa kukuuliza maswali mengi. Jibu zako zita julishwa kwa USCIS kwajili yaku zichunguza ili upate kuitika kwa mupango réinstallation Marekani. Tuna elewa yakuwa maswali fulani yana weza kuwa ngumu kwako kujibu. Tuna furaishwa na subira yako kwa mwendo uhu.

Je! Ni tegemeye nini baada ya mahojiano (entretien) yangu ya wa awali or uchunguzi ya kabla (présélection)

Mara ukisha maliza interview na ukisha ruhusiwa kwenda na assistant social, unaruhusiwa kutoka kwenye RSC ao kwa nafasi ya interview.

Tafazali andaa myezi nyingi kati ya interview yako ya kabla yaku kuchaguliwa na assistant social wako waki jamii wa RSC na interview ya USCIS. Kujitowa kwako akuta sahabuika ao kupoteya.

Ikiwa ni wakati wa interview yako USCIS, RSC itakujulisha. Kwa muda uho, ni muhimu sana kubaki katika mawasiliyano na RSC kwajili ya mabadiriko yoyote kwa kesi yako, kama vile kuzaliwa kwa mtoto, kufwa kwa mwana memba wa familia yako, ndowa ya mwana memba moja wa familia yako, ao mabadiriko ya anuwani.

 

⇠ Kila Kitu kuhusu USRAP