درباره اسکان مجدد در ایالات متحده معلومات کسب کنید. پروگرام را همین امروز دانلود کنید!

Settle In App Image

پروگرام موبایلی مخصوص پناهجویان Settle In که تولید CORE است، همراه جیبی است که پناهندگان می‌توانند برای بدست‎آوردن معلومات CO فوری استفاده کنند و پناهجویان را تشویق به اشتراک در فعالیت‌های مختلف تعلیمی می‌کند. این منابع برای تقویت انتقال CO و مساعدت به پناهندگان برای مطلع بودن، اشتراک و تشویق پناهندگان در طی سفر اسکان مجدد در نظر گرفته شده است.

Settle In برای دانلود رایگان در App Store و Google Play آماده است. این پروگرام هم‌اکنون به لسان‎های انگلیسی، عربی، دری، کینیارواندا و سواحیلی مهیا است. محتویات و قابلیت‌های بیشتری در حین سال به آن اضافه خواهد شد.