پروگرام پذیرش مهاجرین ایالات متحده (USRAP)

مقدمه

معلومات مندرج در این صفحه به شمول دارندگان « ویزه مهاجرت خاص » (SIV) که با پروسه متفاوتی در ایالات‌متحده اسکان مجدد یافته‌اند، نمی‌شود.

⇠ منوی USRAP