پروگرام پذیرش مهاجرین ایالات متحده (USRAP)

ضد تقلب

اجتناب از تقلب و گزارشدهی در مورد آن

  • خواندن - ضد تقلب
    خواندن
  • گوش دادن - ضد تقلب
    گوش دادن
  • تماشا کردن - ضد تقلب
    تماشا کردن

USRAP در ماحول‌های وظیفوی مصئون فعالیت می‌کند. همه کارکنان آماده کمک‌رسانی به شما هستند و معتقد به حقوق برابر همگان هستند. اگر به دلیل عقیده، مذهب، جنسیت یا تمایل جنسی تحت تعقیب هستید، می‌توانید موضوع را به کارکنان USRAP اطلاع دهید. در هر زمان می‌توانید با کارکن دوسیه خود صحبت کنید یا تقاضای دیدار حضوری با یک مسئول (مرد یا زن) کنید. هر چیزی که به کارکنان بگویید، کاملاً محرم می‌ماند.

همه خدمات پروسس اسکان مجدد رایگان ارائه می‌شود. در هیچ مقطعی از این پروسه هیچ شخصی از RSC، IOM، ادارات اسکان مجدد، کلنیک‌ها، NGOها، UNHCR یا دولت ایالات‌متحده حق ندارد بابت خدمات اسکان مجدد از شما پول بگیرد. اگر شخصی از شما پول مطالبه کند، شما را مجبور به ارائه تقاضانامه کند، ادعا کند می‌تواند پروسه رسیدگی به تقاضای شما را تسریع کند، از شما تقاضای جنسی یا کمک‌های دیگر درخواست کند، یا شما را به هر شکل تهدید کند، باید موضوع را راپور کنید. معلومات مربوط به روش اعلام بدرفتاری در نخستین جلسه مصاحبه به شما ارائه می‌شود.

⇠ منوی USRAP