جهت گیری فرهنگی برای پناهندگان

مقدمه

ری بر پروگرام پذیرش و اسکان ایالات متحده

 • خواندن - مروری بر پروگرام پذیرش و اسکان ایالات متحده
  خواندن
 • گوش دادن - مروری بر پروگرام پذیرش و اسکان ایالات متحده
  گوش دادن
 • تماشا کردن - مروری بر پروگرام پذیرش و اسکان ایالات متحده
  تماشا کردن

آگاهی دیجیتل برای مهاجرین

 • خواندن - آگاهی دیجیتل برای مهاجرین
  خواندن
 • گوش دادن - آگاهی دیجیتل برای مهاجرین
  گوش دادن

«آشناسازی فرهنگی» آموزشی است که ادارات اسکان مجدد برای آشنا ساختن شما با مهارت‌ها و نگرش‌های لازم برای عادت کردن به زندگی در USRAP و ادغام مکمل با جوامع جدید، برگزار می‌کنند.

در ایالات‌متحده، کارکنان، کارآموزان و داوطلبان ادارات اسکان مجدد با برگزار کردن کورس «آشناسازی فرهنگی» که مخصوص جامعه هدف شما طراحی شده است، از شما استقبال می‌کنند. به همین دلیل، برخی ادارات اسکان مجدد به «آشناسازی فرهنگی»، «آشناسازی اجتماعی» می‌گویند. «آشناسازی فرهنگی» برای ارائه معلومات عملی درباره جابجا شدن، یافتن وظیفه و دسترسی به خدمات محلی مانند مراقبت صحی و آموزش طراحی شده است.

«آشناسازی فرهنگی» کورس مهمی است و زمینه پیشرفت شما در ماحول جدید را فراهم می‌کند. «آشناسازی فرهنگی» به همراه خدمات ترجمان ارائه می‌شود. مهاجرین تازه‌وارد در صنف‌بندی گروپی، یا در صورت لزوم،  فردبه‌فرد در مکان‌های معین، از آن مستفید می‌شوند.

«آشناسازی فرهنگی» برای تسریع پروسه خوداتکایی شما دیزاین شده است.

«آشناسازی فرهنگی» به شمول این موضوعات می‌شود.

 • اداره اسکان مجدد
 • اشتغال
 • تهیه مسکن
 • آموزش
 • صحت
 • خدمات اجتماعی
 • حقوق و وظایف
 • یادگیری انگلیسی
 • مدیریت پول
 •  ترانسپورت
 • انطباق فرهنگی
⇠ منوی آشناسازی فرهنگی